Türkiye Çocuk Evleri Platformu /TÜÇEV-P

Kuruluş Tarihi: Komisyon 18 Mart 2015 tarihinde TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’e bağlı olarak kuruldu.

Genel Merkez: TÜÇEV-P’nin çalışmalarında koordinasyon sağlayan ve sekretaryadan sorumlu merkez.

Kurucuları: Mutlu Yuva Derneği, Ankara Mutlu Yuva Derneği, Bursa Mutlu Yuva Derneği, Yozgat Mutlu Yuva Derneği, Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüleri Derneği (BİSEG), Öz Kevser Vakfı, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Karar Organı Üyesi STK’lar: Mutlu Yuva Derneği, Bursa Mutlu Yuva Derneği, Ankara Mutlu Yuva Derneği, Yozgat Mutlu Yuva Derneği, BİSEG, Öz Kevser, Süreyya-Der, Şefkat Derneği

Madde 2: TÜÇEV-P’nin Yasal Dayanağı

Çocuk evleri 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinde “0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı ev birimleri” olarak tanımlanmıştır. Bu evlerde 0-18 yaş grubu arasındaki 5-8 çocuğa bir ev ortamı oluşturularak (Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) o çocuklara korunma ve bakım sağlanarak, çocukların bedensel ve psikososyal gelişimleri ile eğitimlerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Böylece korunma altına alınan çocukların bir meslek sahibi edilerek topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmeleri, çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları, komşuluk ilişkilerini geliştirmeleri ve topluma kazandırılmaları amaçlanmıştır.

2828 Sayılı SHÇEK Kanunu Madde 34: “Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasına, teşvik edilmesine ve açılış izinlerinin verilmesine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile bu kuruluşların hizmet ve personel standartları bir yönetmelikle düzenlenir.”

 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesinde “dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile Platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği Madde 94’te aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:  “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.”

TÜÇEV-P, yukarıdaki yasal dayanaklar çerçevesinde Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Gençlik Platformu/T-STK ÇOGEP’in 13 Ocak 2015 tarihli toplantısında verilen karar gereği kurulmuştur.

TÜÇEV-P’nin Amacı

Ülkemizde çocuk evi çalışması yapan STK’lar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon yetersizdir. TÜÇEV-P bu kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

TÜÇEV-P’nin İlkeleri

 1. a. Platform çalışmalarını, “TÜÇEV-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda T-STK ÇOGEP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğüne başvurmak,
 2. b. Arzuları dışında üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
 3. Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
 4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik

kurallarla çalışmak,

 1. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
 2. f. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı alınmadan farklı çevrelerle paylaşmamak,
 3. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak.

TÜÇEV-P’nin Faaliyetleri

 1. Ulusal ve uluslararası alanda Çocuk Evleri konusunda çalışan STK, kamu kurumu, özel sektör, akademisyen vb.nin envanterini çıkarmak, iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projeleri katılımcılarla paylaşmak, iletişim, bilgi akışı sağlamak,
 2. İstişare ortamı ve işbirliği zemini hazırlamak için TÜÇEV-P katılımcıları ve diğer kuruluşlar arasında ana konularda ortak toplantılar yapmak, yapılanlara katılmak,
 3. Çocuk Evleriyle ilgili sorunları tespit etmek, sorunların çözümü için yöntem geliştirmek, projelendirmek, yaygınlaştırmak,
 4. Ulusal ve uluslararası kuruluşların konu ile ilgili organizasyonlarına temsilci, gözlemci göndermek,
 5. Çocuk Evleri alanında çalışma yapan TÜÇEV-P katılımcıları ve diğer kurumlar arasında bağlantı kurmak, ortak etkinlikler ve projeler yapmak, koordine hareket ederek verimlilik ve sürdürülebilirliğini temin etmek,
 6. Alt Çalışma Gruplarıyla örnek uygulamaları yaygınlaştırmak,
 7. Çocuk Evleri konusunda TÜÇEV-P katılımcılarından gelen projelerden formata uygun olanlarının T-STK ÇOGEP kanalıyla Türkiye genelinde STK’lar tarafından desteklenmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak,
 8. Çocuk Evleriyle ilgili tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, olumlu olanları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlara tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 9. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

https://www.facebook.com/tucevp/?ref=py_c