Mutabakat Tutanağı

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP

MUTABAKAT TUTANAĞI

İçindekiler

Mutabakat Tutanağı ve İçtüzükte Geçen Anahtar Kelimeler ve Kavramlar…………………………….. 2-3

Madde 1. Genel Bilgiler ……………………………………………………………………………………………………. 4

Madde 2. Platformların Yasal Dayanağı ……………………………………………………………………………… 4

Madde 3. TÜRAP’ın Vizyonu……………………………………………………………………………………………… 4

Madde 4. TÜRAP’ın Misyonu…………………………………………………………………………………………….. 5

Madde 5. TÜRAP’ın İlkeleri ……………………………………………………………………………………………… 5

Madde 6. TÜRAP’ın Faaliyetleri ……………………………………………………………………………………….. 6

Madde 7. TÜRAP’a Katılım…………………………………………………………………………………………………… 7

Madde 8. TÜRAP’ın Yapılanma ve Organları………………………………………………………………………….. 7

Madde 9. TÜRAP Genel Meclis, Görev ve Sorumlulukları ………………………………………………………… 8

Madde 10. İstişare Grubu, Görev ve Sorumlulukları…………………………………………………………………. 8

Madde 11. Akredite STK /Akredite STK Üyeleri………………………………………………………………………. 9

Madde 12. İletişim Ağı………………………………………………………………………………………………………….. 9

Madde 13. Genel Koordinatör Görev ve Sorumlulukları……………………………………………………………. 9

Madde 14. Genel Koordinatör Vekilleri Görev ve Sorumlulukları …………………………………………….. 10

Madde 15. Genel Sekreter, Görev ve Sorumlulukları……………………………………………………………….. 10

Madde 16. Genel Sekreter Vekil/Vekilleri ……………………………………………………………………………… 10

Madde 17. Sekreter, Görev ve Sorumlulukları………………………………………………………………………… 11

Madde 18. Temsilci…………………………………………………………………………………………………………….. 12

Madde 19. Gözlemci……………………………………………………………………………………………………………. 12

Madde 20. Destekçi ……………………………………………………………………………………………………………. 12

Madde 21. Konu Merkezli Danışman…………………………………………………………………………………….. 12

Madde 22. Danışman Denetleme Grubu, Görev ve Sorumlulukları…………………………………………….. 12

Madde 23. Birimler ve Birim Oluşturma………………………………………………………………………………… 13

Madde 24. Komisyon/Alt Çalışma Grubu………………………………………………………………………………. 14

Madde 25. TÜRAP Adına Bildiri Yayınlanması/Basın Toplantısı/Yürüyüş Düzenlenmesi……………… 14

Madde 26.Çıkma/Çıkarılma/Uyarı………………………………………………………………………………………… 15

Madde 27. Bütçe………………………………………………………………………………………………………………… 15

Madde 28. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük Değişiklileri…………………………………………………………… 15

Madde 29. TÜRAP’ın Feshi…………………………………………………………………………………………………. 16

Madde 30. TÜRAP Kurucular Kurulu…………………………………………………………………………………… 16

Madde 31. Mutabakat Tutanağı Yürürlüğe Girme Tarihi ……………………………………………………….. 17

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP

“MUTABAKAT TUTANAĞI” VE “İÇTÜZÜK”TE GEÇEN

ANAHTAR KELİMELER VE KAVRAMLAR

Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu/TÜRAP: Aile kurumunun, bireyler ve toplum için hayati öneminden hareketle, aile ve aile bireylerini öncelikli konu olarak kabul eden, çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştiren gönüllü kuruluşların, ulusal düzeyde bir araya gelerek; iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluş.

TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük: TÜRAP’ın işleyişiyle ilgili esas ve ayrıntılı bilgileri içeren metinler. 

Platform: TÜRAP’ın yapılanma şeklini tanımlayan kelime.

TÜRAP Faaliyetlerinde Ana Konular: Aile ve aile bireylerinin bütün yönleriyle incelenmesinin öngörüldüğü konular (Kurumsal Olarak Aile /Kadın ve Aile / Erkek ve Aile / Çocuk-Genç ve Aile/Yaşlı ve Aile / Engelli ve Aile).

TÜRAP Birimleri: Aile kurumunu oluşturan bireylerden (Kadın, Erkek, Çocuk/Genç, Yaşlı, Engelli) birini kendisine özel çalışma alanı olarak seçen gönüllü kuruluşların, TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğü çerçevesinde platform yapılanması modeliyle ülke genelinde faaliyet gösteren çatı kuruluşlar.

Komisyon: İstişare Grubunun veya Birimlerin öngördüğü konu ve proje çerçevesinde üç veya daha fazla STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organ.

Alt Çalışma Grubu: Komisyon tarafından üzerinde çalışılan projede, ihtiyaç duyulan daha spesifik konuları ayrıntılı olarak ele alan veya bir etkinliği hayata geçirmek için oluşturulan konu ve/veya zamanla sınırlı organ.

Aday STK: TÜRAP’ta yer almak için başvuruda bulunan, “Katılım Prosedürü”nü yerine getirme sürecindeki gönüllü kuruluş.

Katılımcı: TÜRAP’ta dilekçe ile başvuran İstişare Grubu tarafından statüsü onaylanan Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. (İstişare Grubu, Akredite STK, İletişim Ağında yer alan STK)

Üye: TÜRAP katılım prosedürünü yerine getirmiş ve katılımı onaylanmış gönüllü kuruluşlar (dernek, vakıf, girişim grubu, meslek grubu, konuyla ilgili çalışma yapan kol/komite/komisyonları bulunan STK’lar, federasyon, konfederasyon, platform vb.) ile bu kuruluşu temsil eden yetkili kişi. (İstişare Grubu Üyesi ve Akredite STK Üyesi)

Genel Meclis: TÜRAP “İstişare Grubu Üyeleri” ve “Akredite STK Üyeleri”nin oluşturduğu organ.

Genel Merkez: TÜRAP’ın sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü merkez.

İstişare Grubu: TÜRAP’ın en yetkili karar organı.

Akredite STK: Katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmiş ve Akredite STK statüsü onaylanmış STK.

İletişim Ağı: TÜRAP’ın üyesi olmadığı halde Genel Merkez’le yurtiçi ve yurtdışından iletişim içinde olan, Platform faaliyetlerine bilgi, birikim ve deneyimleri ile katkıda bulunmak ve çalışmalardan haberdar olmak isteyen kişilerin (uzman, akademisyen vb.), kurum ve kuruluşların (STK, Kamu, Yerel Yönetim, Özel Sektör) temsilcileri ve bu kuruluşlarda görev alan kişilerin içinde yer aldığı haberleşme ağı.

Genel Koordinatör: TÜRAP’ı ulusal ve uluslararası düzeyde kurum, kuruluş ve yetkililer nezdinde temsil eden, TÜRAP’ın organları arasında koordinasyon sağlayan en yetkili kişi.

Genel Sekreter: TÜRAP’ın Genel Merkezindeki sekretarya çalışmalarından sorumlu ve yetkili kişi.

Sekreter: TÜRAP’ın Genel Merkezinde yazılı ve sözlü iletişim, bilgi işlem, dokümantasyon işlerini yürüten kişi.

Temsilci: TÜRAP’ı Ulusal/Uluslararası etkinliklerde konu veya zamanla sınırlı olarak  temsil eden kişi.

Gözlemci: Aile ve aile bireyleriyle ilgili Ulusal/Uluslararası etkinliklere katılarak/izleyen ve TÜRAP’a raporlayan kişi.

Destekçi: TÜRAP’ın çalışmalarına kaynak sağlayarak destek veren kurum, kuruluş ve kişi.

Konu Merkezli Danışman: TÜRAP’a danışmanlık hizmeti veren uzman kişi.

TÜRAP Danışman/Denetleme Grubu (DDG): TÜRAP ve Birimlerinin faaliyetlerinin her kademesini yakından izleyerek, denetleme görevi üstlenen, çalışmaların verimliliğinin arttırılması, sürdürülebilirliği ve stratejik planlamalarda Genel Koordinatöre Danışmanlık hizmeti sunan grup.

                                                   

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP

“MUTABAKAT TUTANAĞI”

MADDE 1: Genel Bilgiler

Kuruluşun Adı: Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu

Kısa Adı: TÜRAP

İngilizce Adı: Family Platform of NGO’s in Turkey

Kuruluş Tarihi: Nisan 2012

Genel Merkez: Müstakil bir merkez imkânı bulununcaya kadar Genel Sekreterin görev yaptığı STK’nın ve Sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü ildeki merkezdir.

MADDE 2: Platformların Yasal Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği Madde 94’te aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:  “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.”

T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) “İl ve Bölge Danışma Platformlarını”,  kadın örgütlenmesinde “yeni bir örgüt kimliği” olarak tanımlamaktadır. “Bu yapılanmayı, resmi olmayan ama gerçek gücünü bağımsız birimlerin bir araya gelme isteğinden alan yerel/toplumsal bir potansiyeli temsil eden açık bir örgütlenme düzeyidir, ara örgütlenme birimidir” şeklinde tarif etmektedir. Bu tarif diğer platformlar için de emsal teşkil eder.

İl ve Bölge Danışma Platformlarının kuruluş amacı, T.C. Hükümeti ile B.M. Kalkınma Programı çerçevesinde imzalanan bir anlaşma gereği 18.02.1993 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

MADDE 3:TÜRAP’ın Vizyonu

Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Sağlıksız ve çözülen aile ortamında veya sosyal hizmet veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları, bireyin sınırlarını aşıp, toplumun her kesimine yansıyan, zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır.

Yapılan uluslararası araştırmalar; kreş, yuva, sığınma evi vb. kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile ortamının yerini tutamayacağını, alternatif bir çözüm olamayacağını göstermiştir.

TÜRAP’ın Vizyonu; aile kurumu ve bireyleri konusunda, proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek, başarılı çalışmaları uluslararası düzeye taşıyarak güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.

 MADDE 4: TÜRAP’ın Misyonu

Vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine (kadın, erkek, çocuk/genç, yaşlı, engelli) yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare, işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.

MADDE 5:TÜRAP’ın İlkeleri

 1. Platform çalışmalarını, “Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük ” çerçevesinde yapmak,
 2. Arzuları dışında Üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
 3. Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
 4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, Üyeler arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
 5. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, Üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
 6. Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, aile kurumunun yararına yapılan çalışmaları desteklemek; aile ve aile ile ilişkili olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,
 7. Aile değerlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak,
 8. Eşitlik adına modernizmin, din adına çarpık töre ve geleneklerin aileye aile bireylerine (kadın, erkek, çocuk/genç, yaşlı, engelli) biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı çıkmak, hurafe ve yanlış geleneklerle mücadele etmek,
 9. Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değerlerimizin, aile kurumunda da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal/uluslararası platformlarda çalışmalar yapmak.

MADDE 6: TÜRAP’ın Faaliyetleri

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda;

 1. Ülkemizde aile ve aile bireyleri ile ilgili çalışmalar yapan STK’ların envanterini çıkarmak, bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer üyelere tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak, çalışmalara hız kazandırmak,
 2. Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak,
 3. Daha önce yapılanmasını tamamlamış ilgili Ulusal/Uluslararası çatı kuruluşlarda (platform, federasyon, konfederasyon, sendika vb.) yer almak, işbirliği zemini oluşturmak,
 4. Üyeler arasında il ve bölge toplantıları düzenlemek,
 5. Oluşturulan komisyonlar kanalıyla projelersosyo-kültürel etkinlikler, anket, ilmi çalışma ve araştırmalar yapmak/yaptırmak, eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere Gözlemci ve Temsilcileriyle katılmak,
 6. TÜRAP İstişare Grubu’nun onayladığı üye projelerini desteklemek, formata uygun olarak ortak proje kabul edilenlerin yurt içinde yaygınlaşmasınıhayata geçirilmesini sağlamak,
 7. Aile kurumu ve bireylerini etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların aileyle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) oluşturulan komisyon veya alt çalışma grupları kanalıyla aile odaklı olarak izlemek, projelendirmek, aile kurumuna olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek ve ödüllendirmek, aile kurumuna zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 8. Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış (huzurevi, kreş, yetiştirme yurdu, sığınma evi vb.) bireylerin yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin edecek çalışmaları teşvik etmek,
 9. Aile destek hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 10. Ulusal/Uluslararası düzeyde, TÜRAP’ın ortak görüşü ve projelerini temsilciler veya iletişim kanallarıyla sunmak,
 11. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (Web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak,
 12. Temel etkinliklerini Komisyonlar ve Birimler kanalıyla gerçekleştirmek.

MADDE 7: TÜRAP’a Katılım (Bkz. İçtüzük Madde 2)

STK’lar TÜRAP’ta 2 şekilde yer alırlar:

 1. “Üye” statüsündeki STK’lar
 • İstişare Grubu
 • Akredite STK
 1. İletişim Ağındaki STK’lar

MADDE 8:TÜRAP’ın Yapılanma ve Organları (Bkz. İçtüzük Madde 3,4,5,6)

 • Genel Meclis
 • İstişare Grubu/İstişare Grubu Üyeleri
 • Akredite STK/Akredite STK Üyeleri
 • Genel Koordinatör
 • Genel Koordinatör Vekil/Vekilleri
 • Genel Sekreter
 • Genel Sekreter Vekil/Vekilleri
 • Sekreter
 • Temsilci
 • Gözlemci
 • Destekçi
 • Konu Merkezli Danışman
 • Danışman/Denetleme Grubu (DDG)
 • Birimler
 • Komisyon/Alt Çalışma Grubu

MADDE 9TÜRAP Genel Meclisi (Bkz. İçtüzük Madde 5)

“İstişare Grubu” ve “Akredite STK”,  üyelerinin oluşturduğu organdır. İletişim ağında yer alan STK’lar, kurum temsilcileri ve bireyler, Genel Mecliste yalnızca misafir statüsünde bulunabilirler.

MADDE 9.1 Görev ve Sorumlulukları:

 1. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. Yılda bir defa olağan, ihtiyaç durumunda olağanüstü olarak Genel Koordinatör başkanlığında Genel Meclis Toplantı Usulü çerçevesinde toplanmak,
 3. Çalışmaları Genel Koordinatör, Genel Sekreter, Danışman Denetleme Grubu/DDG raporu, diğer raporlar ve ekleri üzerinden değerlendirmek,
 4. TÜRAP’ın Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde değişiklik yapmak, gerektiğinde fesih kararı vermek,
 5. Oy hakkı olan hazirunun ¾ çoğunluğuyla seçim kriterleri dikkate alınarak Genel Koordinatör, Genel Koordinatör Vekil/Vekilleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekil/Vekilleri ve Danışman Denetleme Grubu/DDG’nu seçmek.

MADDE 10: İstişare Grubu/İstişare Grubu Üyeleri (Bkz. İçtüzük Madde 3)

TÜRAP’ın en yetkili karar organıdır. İstişare Grubu statüsü için gerekli kriterleri taşıyan ve katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmiş ve onaylanmış STK’dır. İstişare Grubu üyeleri  asil (oy hakkı bulunur) ve yedek temsilcilerden oluşur. Grup Genel Meclise karşı sorumludur.

MADDE 10.1 İstişare Grubu’nun Görev ve Sorumlulukları:

 1. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. İstişare Grubu Toplantılarını ihtiyaç duyuldukça sanal ortamda, en az yılda bir defa olmak üzere karar verilen ilde ve tarihte yapmak,
 3. Genel Koordinatör ve Genel Sekreter tarafından sunulan raporları ve eklerini istişare etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak,
 4. Yürütücülüğü ve sekretarya çalışmalarını üstlenen Üye STK’ların formata uygun projelerinin ortak proje olarak desteklenmesi için karar vermek,
 5. Katılım için başvuran STK ve Birim taleplerini kriterler doğrultusunda karara bağlamak, gerektiğinde yeni Birimler, Komisyonlar veya alt çalışma grupları oluşturmak.Birim başvurularını öncelik kriterlerini dikkate alarak değerlendirmek,
 6. Birimlerin ihtiyaç duyduğu tüzük değişikliklerini yapmak,
 7. İstişare Grubuna iletilen yazılı dokümanları ve ortak metinleri değerlendirmek ve onaylamak.

MADDE 11: Akredite STK /Akredite STK Üyeleri (Bkz. İçtüzük Madde 3)

Bu statü için gerekli kriterleri taşıyan ve katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmiş ve onaylanmış STK’dır. Akredite STK üyeleri asil (oy hakkı bulunur) ve yedek temsilcilerden oluşur.

Akredite STK’ların Görev ve Sorumlulukları:

 1. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. İllerde veya e-mail üzerinden yapılan İstişare Grubu ve Genel Meclis toplantılarına katılmak,
 3. Toplantılarında görüş ve önerilerini bildirmek, Genel Mecliste asil temsilcisiyle oy kullanmak,

MADDE 12:İletişim Ağı

TÜRAP Üyeleri arasında bulunmadıkları halde Platform çalışmalarına bilgi ve birikimleriyle katkıda bulunabilecek kurum, kuruluş ve kişiler (STK, Kamu, Yerel Yönetim, Özel Sektör temsilcileri ve/veya bu kurumlarda yer alanlar; uzmanlar, akademisyenler, TÜRAP’ın temsilci, gözlemci, destekçi vb.) İletişim Ağında yer alırlar. İletişim Ağı Formunu doldurarak CV’leri ile birlikte Genel Merkeze gönderenler, İstişare Grubu ve Genel Meclis toplantılarında Misafir statüsünde yer alabilirler. Platform faaliyeti hakkında bilgilendirilirler. Genel Koordinatör, Genel Sekreter Raporlarında, web sitesi ve bültenlerde katkıda bulundukları konu ile ilgili olarak yer alabilirler.

MADDE 13:Genel Koordinatör (Bkz. İçtüzük Madde 6)

TÜRAP’ı ulusal ve uluslararası düzeyde kurum, kuruluş ve yetkililer nezdinde temsil eden, TÜRAP’ın organları arasında koordinasyon sağlayan en yetkili kişidir. Başkanlık statüsü arandığında TÜRAP’ı bu konumda temsil eder. Genel Meclis tarafından kriterlere uygun adaylar arasından bir yıllığına seçilir. Meclisin onayıyla görev süreleri uzatılabilir. İstişare Grubu’na bağlı olarak çalışır.

MADDE 13.1 Görev ve Sorumlulukları

 1. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. İstişare Grubu/Genel Meclis Toplantılarına başkanlık etmek,
 3. Ulusal ve uluslararası zeminde TÜRAP’ın tanıtımını yapmak, geliştirilen iş birlikteliklerinde koordinasyon sağlamak,
 4. TÜRAP adına yapılacak planlama çalışmalarında üst sorumluluğu yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 5. İhtiyaç duyulan konuları Genel Sekreter ve Danışman/Denetleme Grubu (DDG) ile istişare etmek,
 6. Genel Koordinatör raporunu ve eklerini İstişare Grubu İl Toplantılarında ve Genel Meclis’te sunmak.

MADDE 14:Genel Koordinatör Vekil/Vekilleri (Bkz. İçtüzük Madde 6)

Genel Koordinatör Vekil/Vekilleri, Genel Meclis tarafından kriterlere uygun adaylar arasından bir yıllığına seçilir. Meclisin onayıyla görev süreleri uzatılabilir. Genel Koordinatörle bağlantılı olarak çalışırlar. Genel Koordinatörün bulunmadığı ve birden fazla vekilin olduğu durumlarda İstişare Grubu kararıyla bir tanesi Genel Koordinatörle aynı hak ve sorumluluklara sahip olarak görev yapar.

Madde 14.1 Görev ve Sorumlulukları

 1. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. Genel Koordinatöre yardımcı olmak,
 3. Yaptığı çalışmaları, Genel Koordinatöre raporla bildirmek.

MADDE 15:Genel Sekreter (Bkz. İçtüzük Madde 6)

Genel Meclis tarafından kriterlere uygun,  adaylar arasından bir yıllığına seçilir. Meclisin onayıyla görev süresi uzatılabilir. Genel Koordinatörle bağlantılı olarak çalışır.

MADDE 15.1 Görev ve Sorumlulukları

 1. “Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzük” çerçevesinde çalışmak,
 2. Sekretarya çalışmalarını temsilcisi olduğu STK’nın merkezinden veya müstakil bir merkezden yürütmek,
 3. Merkezde çalışacak Sekreter ya da Sekreterleri seçmek,
 4. Yapılan çalışmaları Genel Koordinatöre raporla bildirmek.

MADDE 16. Genel Sekreter Vekil/Vekilleri (Bakınız İçtüzük Madde 6)

Genel Sekreter tarafından seçilir.

MADDE 17:Sekreter/Sekreterler

Genel Sekreter tarafından seçilir. Ona bağlı olarak çalışır. Bir veya daha fazla olabilir. Görev süresi 1 yıldır, gerek duyulursa Genel Sekreter tarafından uzatılabilir. Çalışmalarını Genel Merkezde yürütür. TÜRAP’ın yazılı/sözlü iletişimleri, bilgi işlem ve dokümantasyonu yürüten kişi veya kişilerdir.

MADDE 17.1 Görev ve Sorumlulukları:

 1. “Mutabakat Tutanağı”, “İçtüzük” ve Sekretarya Çalışma Rehberi çerçevesinde çalışmak,
 2. Genel Sekreterin bilgisi ve günlük çalışma programı dâhilinde, Genel Merkeze gelen/giden bilgi ve dokümanları bilgisayara kaydetmek, defterlere işlemek, dosyalamak, bilgi, belge ve dokümanları ilgili yerlere (İstişare Grubu, Birimler, Üye Kuruluşlar, Danışman Denetme Grubu/DDG vb.) yönlendirmek, üyelerle yazılı, sözlü, e-mail, mesaj vb. yollarla iletişim kurmak, değişen bilgileri güncellemek,
 3. İnternet kanalıyla yapılan tüm iletişimlerde merkeze gelen e-mailler konusunda muhataba ivedilikle geri bildirimde bulunmak, merkezden gönderilen e-maillerin takibini yaparak geri bildirimde bulunulmasını temin etmek,
 4. TÜRAP’ın “İletişim Ağı”nda bulunan STK, Kamu, Yerel Yönetim, Özel Sektörde yer alanlar, uzmanlar, akademisyenler vb. kişilerin envanterini tutmak ve gruplandırmak, Genel Sekreterin bilgisi dahilinde iletişim içinde olmak,
 5. TÜRAP’a katılımların prosedüre uygun olarak yürütülmesini sağlamak:
 6. Dilekçe, Form ve diğer dokümanları kabul etmek, gerekli dokümanları Merkezden göndermek, katılım başvurularını e-grup üzerinden 15 gün içinde İstişare Grubuna iletmek, 2 ay içerisinde grubun kararını muhataba bildirmek,
 7. Eksik belge, doküman kabul etmemek, belgeler tamamlanıncaya kadar kuruluşu “İletişim Ağı”na kaydetmek,
 8. Her Üye için ayrı bir dosya açmak, ilgili dokümanları bu dosyaya yerleştirmek, doldurulmuş form bilgilerinin bilgisayarda dökümünü yapmak, sınıflandırmak, istatistikî veri tabanı oluşturmak,
 9. Yaptığı çalışmaları “Günlük Tutanak Defterine”  işleyerek Genel Sekreterin bilgisine sunmak,
 10. İstişare Grubu ve Genel Meclis toplantılarında ön hazırlıkları yapmak, tutanak tutmak, İl toplantılarında sekretarya hizmeti vermek, kararları Karar Defterine işlemek,
 11. Genel Sekreter tarafından verilmiş olan diğer görevleri üstlenmek.

MADDE 18: Temsilci

Konu merkezli ve zamanla sınırlı olarak, Mutabakat Tutanağı, İçtüzük, “ortak metinler”,“ortak görüşler” veya verilen görev çerçevesinde TÜRAP’ı temsil eden kişidir.“Üye” olma şartı yoktur. İstişare Grubu hazirununun oy çokluğu ile seçilir. Katıldığı etkinliğin raporunu Genel Merkeze iletir.

MADDE 19: Gözlemci

Aile kurumu ve bireyleri ile ilgili Ulusal/Uluslararası etkinliklere iştirak ederek ulaşabildiği bilgi belge ve dokümanı Genel Merkeze ileten kişidir. “Üye STK Temsilcileri” veya“İletişim ağında” yer alanlar bu statüde görev yapabilir. TÜRAP tarafından onaylanmış yazılı dokümanlardaki bilgiler dışında fikir beyan edemez.

MADDE 20: Destekçi

TÜRAP çalışmalarına destek veren kurum, kuruluş ve şahıslardır. Üye STK’lar arasında veya İletişim Ağı içinde bulunabilirler. Raporlarda ve dokümanlarda verdikleri desteğin türüne göre yer alırlar.

MADDE 21:Konu Merkezli Danışman

Gerekli görülen ve talep edilen konularda TÜRAP’a danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. İstişare Grubu tarafından seçilir. Danışmanların önerileri çalışmalar için yol göstericidir. Görev süreleri İstişare Grubu kararları doğrultusunda konu merkezli veya zamanla sınırlıdır.

MADDE 22: Danışman/Denetleme Grubu (DDG) (Bkz İçtüzük Madde 6)

TÜRAP Genel Meclisi tarafından ve üyeler arasından seçilen, Danışman/Denetleme Grubu (DDG); TÜRAP ve Birimlerinin faaliyetlerini izleyerek, denetleme görevi üstlenen gruptur. 3 kişiden oluşur. Gerektiğinde Genel Koordinatöre danışmanlık hizmeti verir. “Genel Meclis” tarafından kriterlere uygun adaylar arasından seçilir. “İstişare Grubu”na ve Genel Meclise karşı sorumludur. Görev süresi 1 yıldır, gerektiğinde uzatılabilir. Kararları tavsiye mahiyetindedir. Raporları İstişare Grubu ve Genel Meclis tarafından değerlendirilir.

MADDE 22.1 Görev ve Sorumlulukları:

 1. Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük çerçevesinde çalışmak,
 2. Genel Koordinatöre danışmanlık yapmak,
 3. Çalışmalarını, Genel Koordinatörlük, Genel Merkez ve Üye STK’lardan gelen yazılı ve sözlü bilgi ve belgeler doğrultusunda yapmak.
 4. Mutabakat Tutanağı, İçtüzük ve dokümanlarda TÜRAP ve Birimlerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin ön çalışmasını yaparak Genel Koordinatöre rapor halinde sunmak,
 5. DDG’ye gelen veya Genel Merkezden yönlendirilen bilgi ve belgeleri incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak,
 6. DDG üyeleri arasında Grup Temsilcisini belirlemek,
 7. Genel Koordinatörle Grup temsilcisi kanalıyla iletişim kurmak,
 8. Gruba yapılan yazılı başvurulara en geç on beş gün içinde geri bildirimde bulunmak,
 9. Çalışma ve önerilerini yılda bir kez, gerektiğinde daha sık olarak rapor halinde Genel Sekretere sunmak.

MADDE 23: Birimler 

Aile kurumunu oluşturan bireylerden (Kadın, Erkek, Çocuk/Genç, Yaşlı, Engelli) birini kendisine özel çalışma alanı olarak seçen, Birim Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğü çerçevesinde TÜRAP yapılanma modeliyle ülke genelinde çalışan organlardır.

TÜRAP çalışmalarında aile bütüncül olarak ele alınırken; Birimler odaklanarak hizmet üretir. Hizmet sahasındaki konuyu her açıdan (hukuk, sağlık, eğitim, medya, çevre vb.) inceleyen çalışmalar yapar, proje üretir veya Üye STK’lar tarafından üretilmiş bir projeyi destekler. Modelleyerek yurdun her tarafında yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini temin eder. Böylece STK’ların zaman, enerji ve kaynak israfına düşmeden verimlilikleri ve kalitelerini artırma imkânı sağlar.

TÜRAP yapılanmasında Birim/Platform isimleri:

 • Türkiye STK Kadın ve Aile Platformu (T/STK-KAP)
 • Türkiye STK Erkek ve Aile Platformu (T/STK-ERAP)
 • Türkiye STK Çocuk/Genç Aile Platformu (T/STK-ÇOGEP)
 • Türkiye STK Yaşlı ve Aile Platformu (T/STK-YAP)
 • Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu (T/STK-ENAP)’dur.

MADDE 23.1 Birim Oluşturma

Platformun ana konularından birisini kendisine çalışma sahası olarak belirleyen 3 veya daha fazla STK’nın Birim kurmak için bir araya gelmesi ile oluşur. Birim Kurucular Kurulunun belirlenmesi, Birim Merkezi, Koordinatörlük ve sekretarya fonksiyonunu üstlenen STK’nın TÜRAP üyesi (İstişare Grubu veya Akredite STK) olması gerekir.

Birim Kurucuları ve Üyeleri TÜRAP’ın İstişare Grubu Üyelerinden birisi ise Birime Genel Sekreterliğine aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

“Birim” yetkisi alabilmek için:

 1. TÜRAP Genel Sekreterliğine talebini dilekçe ile iletir,
 2. İstişare Grubuaynı konuda birden fazla Birim başvurusu olduğu durumlarda başvuruları öncelik kriterlerini dikkate alarak değerlendirir. Cevap olumlu ise TÜRAP Genel Sekreterliği tarafından “TÜRAP Mutabakat Tutanağı, İçtüzüğü”, ilgili formlar, Sekretarya Çalışma Rehberi vb. dokümanlar gönderilir. Birim Kurucular Kurulu tarafından bu belgeler esas alınarak Birimin Mutabakat Tutanağı ve ilgili belgeler hazırlanır. Bu çalışmalarda TÜRAP Genel Sekreterliği ve DDG’den destek alır. Kurucular Kurulu Birim Karar Organının doğal üyesidir. Birim yapılanmasında yer alan üyeler TÜRAP’ın İletişim Ağı içinde de yer alır.

MADDE 24: Komisyon/Alt Çalışma Grubu

Komisyon; İstişare Grubunun öngördüğü konu ve Proje çerçevesinde en az 3 STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organdır. Bu STK’lardan en az birinin TÜRAP Üyesi olma şartı aranır. İstişare Grubuna karşı sorumludur. Raporunu Genel Sekretere verir. Proje sahibi STK projenin yürütücülüğünü ve sekreterlik çalışmalarını üstlenir.

Komisyonlar, üzerinde çalıştıkları konuda ülke çapında STK’ların katılımı sağlandığında Platform yapılanmasına geçebilirler.

Alt Çalışma Grubu; Komisyon tarafından üzerinde çalışılan projede, ihtiyaç duyulan daha spesifik konuları ayrıntılı olarak ele alan veya bir etkinliği hayata geçirmek için oluşturulan konu ve zamanla sınırlı organdır. Komisyona karşı sorumludur.

MADDE 24.1 Komisyonun Görev ve Sorumlulukları:

 1. Çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluşturmak ve başkanını seçmek,
 2. Projeyi yüklenecek üye STK’yı, işbirliği yapılacak Üyeler dışındaki kurum, kuruluş, uzman, akademisyen ve diğer destekçileri belirlemek,
 3. Üzerinde çalışılması istenen proje veya konuları hayata geçirmek,faaliyet raporlarını Genel Sekreter kanalı ile İstişare Grubuna sunmak.

MADDE 25: TÜRAP Adına Bildiri Yayınlanması/Basın Toplantısı/Yürüyüş Düzenlenmesi (BKZ İçtüzük Madde 7)

STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın adı zikredilerek yapılması düşünülen ve Üye STK’ları olumsuz yönde etkileme ihtimali olan faaliyetlerde (bildiri yayınlamak, basın toplantısı, yürüyüş vb.) İstişare Grubunda yer alan tüm STK’ların yetkili organlarının (Yönetim Kurulu vb.) yazılı onayı gerekir. Onay vermeyen tek bir üye bile olsa TÜRAP adı kullanılamaz ve yapılan etkinlik yalnızca onaylayan kuruluşların isimleriyle gerçekleşir.

Ortak metin veya faaliyetin hazırlanması ve onaylanması sürecinde konunun güncelliğinin kaybolmaması için Üye STK’ların hızlı hareket etmeleri esastır

MADDE 26: Çıkma/Çıkarılma/Uyarı/Statü Değişikliği

Her TÜRAP Üyesi, bağlı bulunduğu STK’nın Yönetim Kurulu veya yetkili organının yazılı bildirimi ile TÜRAP’tan ayrılma hakkına sahiptir. Dilekçe Genel Merkeze ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

 1. Altı aylık çalışma döneminde, TÜRAP İl, Sanal ve Genel Meclis Toplantılarının 2/3’sine katılmayan veya yıllık aidatını ödemeyen üyelere, Genel Sekreterlik tarafından İstişare Grubunun bilgi ve onayı dahilinde uyarıda bulunulur.
 2. Devamsızlığın veya ödeme aksaklığının sürmesi halinde 1 yıllık üyelik süresinin neticesinde İstişare Grubu Üyeleri Akredite STK olarak değerlendirilir. Aynı orandaki devamsızlık durumunda Akredite STK’lar da İletişim Ağı katılımcıları arasında yer alırlar.
 3. İletişim Ağı veya Akredite STK’lar İstişare Grubu üye kriterlerini kazandıklarında İstişare Grubunun onayı dahilinde statülerinde değişiklik yapılabilir.
 4. Mutabakat Tutanağına/İçtüzüğe aykırı davranışlarda bulunan, yetki verilmediği halde TÜRAP adına sözlü-yazılı beyanat veren, bir yıl içinde görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen Üye STK temsilcilerine ve kuruluşlarına; kural ihlallerinin boyutları dikkate alınarak, İstişare Grubunun  ¾ oy çokluğu ile ilk olarak sözlü/yazılı hatırlatma yapılır, tekrarı durumunda yazılı olarak uyarılır veya kuruluş ve temsilcileri İletişim Ağı içinde mütalaa edilir. Platformla ilişki kesme kararı, İstişare Grubu’nun 3/4 oy çokluğu doğrultusunda uygulanır.
 5. Kanun dışı, ayırımcı, bölücü, yıkıcı vb. faaliyetlerden hüküm giymiş STK’ların ve temsilcilerinin TÜRAP ile ilişiği İstişare Grubunun salt çoğunluğunun onayı ile derhal kesilir. İstişare Grubu’nun kararı, tüm Üye kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

MADDE 27: Bütçe

Giderler, Üye STK’lar, Destekçiler ve Sponsorlar tarafından karşılanır.

MADDE 28: Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük Değişiklikleri 

Genel Mecliste oy kullanma hakkı olan Üye (İstişare Grubu, Akredite STK) STK’ların ¾ oy çokluğuyla yapılır.

MADDE 29:  TÜRAP’ın Feshi

Genel Mecliste oy kullanma hakkı olan Üye (İstişare Grubu, Akredite STK) STK’ların ¾ oy çokluğu ile feshedilir.

MADDE 30: STK Türkiye Aile Platformu Kurucular Kurulu

Ayşe Serap ŞAHİNER (Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği/T KADBİR Başkanı /

Ankara)

Nurten CECELİ (T. İlahiyatçılar Birliği Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi  / Ankara)

Gülgen DURAL (Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Başkanı / Ankara)

Mustafa KIR (Ankara STK Platformu Başkanı / Ankara)

Yusuf ÇELİK (Büyük Anadolu Birliği Konfederasyonu Başkanı / Ankara)

İbrahim ERDOĞAN (Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği/TÜGED Başkanı / Ankara)

Necla HATTAPOĞLU (Hanımlar Kültür Yardımlaşma Vakfı /HAK-YADBaşkanı/

Diyarbakır)

Emine HOCAOĞLU (Nilüfer Hatun Aile Eğitim Kültür ve Sanat Derneği/Nilüfer Hatun

AKSED Başkanı / Bursa)

Av. Hamdiye KATİPOĞLU (Samsun Aile Platformu Başkanı / Samsun)

Dr. Gülsen ATASEVEN (Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu-Kurucu ve

Danışmanı / İstanbul)

Funda OZAN AKYOL (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /İKADDER Başkanı

/İstanbul)

Dr. Rabiye BABALIOĞLU (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genç ve Kadın

Komisyonu Eş Başkanı / İstanbul)

Sosyal Hizmet Uzm. Fatih KILIÇASLAN (İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve

Danışmanlığı Derneği Aile-Der Başkanı / İstanbul)

Ayşe PEHLİVAN (Özlenen Çocuk Derneği /ÖZLENDER Başkanı / İstanbul)

Firdevs TAVUKÇU (Genç Diyalog Grubu/DİALOG-G Eş Başkanı / İstanbul)

MADDE 31: Yürürlüğe Girme Tarihi:

TÜRAP Mutabakat Tutanağı 30 Maddeden oluşmaktadır. 21.6.2013 itibariyle yürürlüğe girmiş ve 16-17 Mayıs 2015’te III. Genel Meclis Toplantısında alınan karar doğrultusunda revize edilmiştir.