YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ PROJESİ

Aile en küçük toplum birimidir. Bu nedenle toplumların refahı için sağlıklı aile kurumlarına ihtiyaç vardır. Aile bireylerinin fiziksel ve ruhsal sağlıkları bu nedenle önem arz etmektedir. Bilinçli, farkındalığı ve duyarlığı yüksek bireyler toplumların sosyo-ekonomik yapısını da etkileyecektir. Gerekli kazanımların elde edilebilmesi ciddi bir eğitim ile sağlanabilir. Bu nedenle bireysel yada topluca aile eğitimi kavramı bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Küreselleşen dünya düzeni, gelişen teknoloji, siyasi ve ekonomik konjonktürün, basın /medyanın doğrudan veya dolaylı etkileri karşısında aile düzeninin oluşması, korunması ve güçlendirilmesinin; çocuk, yetişkin ve yaşlılık evrelerini barındıran ailenin eğitiminin yaşam boyunca sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle projemizin ismi “YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ” olarak belirlenmiştir.

“YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ PROJESİ” eğitim uygulaması hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecektir. Eğitim ortamı yetişkinlere uygun görsel ve işitsel araçlarla desteklenecektir. Bu proje kapsamında:
Bebeklik Dönemi Gelişim, Gelişim Özellikleri Eğitimi·

Okul Öncesi Gelişim Özellikleri ve Eğitimi·

Yanlış Dinleme ve Yemek Yeme Alışkanlığı·

Son Çocukluk Dönemi Gelişimi Özellikleri ve Eğitimi·

Çalışan Anne ve Çocuğu·

Gençlik Dönemi Gelişimi Özellikleri ve Eğitimi·

Eşler Arasındaki Problemler ve Bunların Çocuğa Yansımaları·

Yaygın Ana Baba Tutumları ve Bunlara Karşı Çözümler·

Çocuklarla Sağlıklı Bir İletişim Nasıl Kurulur·

Çocukların Uyum ve Davranış Bozuklukları·

Çocuğun Eğitim Başarısını Yükseltmede Ailenin Rolü·

Ergenlik Problemleri·

Genel değerlendirme dersleri ile anne ve babaların karşılaştıkları pek çok soruna çözüm bulunacaktır.·

Proje boyunca  bütün ebeveynlerin devam etmesi ilk hedef olarak belirlenmiştir.. Ancak, bu projeye düzenli katılma imkânı bulmayan anne ve babalar için kısa süreli toplantılar, paneller ve açık oturumlar düzenlenecektir.

Aileyi güçlendirme, aile içi sorunlarını en aza indirme, huzurlu bir aile ortamı hazırlama gibi hedeflere

Ulaşabilmek için bu projeye katılım ve katkıların önem aşikârdır.

DEĞERLENDİRME ANALİZİ

AVANTAJLAR:

• İlin kültürel yapısının böyle bir çalışmaya hazır olması,

• Yerel yöneticilerin eğitim projelerine olumlu bakmaları,

• Anne ve babaların eğitim ihtiyacının farkında olmaları

• Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredat programlarının ve uygulamalarının projeye uygunluğu,

• Milli Eğitim Müdürlüğünün okul ve kurumlarıyla veli eğitimine duyarlı olması,

• İldeki okulların ve okul aile birliklerinin tam teşekküllü çalışıyor olması,

• Her okulun yayın organı olarak okul bülteni, dergisi ve gazetesinin oluşu,

• Yozgat Valiliğinin, Yozgat Belediyesinin, Bozok Üniversitesinin, İl Özel İdaresinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü,  İl Müftülüğünün, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün eğitimle ilgili çalışma ve projelere duyarlı olması,

İl Rehberlik Araştırma Merkezinin bu konuda duyarlı olması,

• İldeki Sosyal Hizmetler Kuruluşlarının duyarlı oluşu,

• İlde bulunan bütün devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının bünyesinde eğitim şubelerinin oluşu,

• Ulusal ve mahalli basın kuruluşlarının konuya ilgi duymaları,

• Aile eğitimi için yeterli düzeyde salon ve eğitim mekânlarının varlığı, projeye uygun eğitim araç ve gerecin oluşu,

DEZAVANTAJLAR:

• Eğitim kurumlarının günün büyük bölümünde öğrencilere açık olması.

• Okullarda veli eğitimi için yeterli zamanın ayrılamaması,

• İnsanlarımızın boş zamanlarının büyük bir kısmını, televizyon ya da internet başında geçiriyor olması,

• Ulusal ve yerel televizyonlarda aile eğitimine yer veren programların az olması, bu tip programların gündem oluşturamaması.

FIRSATLAR:

• İl kültüründe aile kurumunun köklü bir yapıya sahip olması,

• İlde sosyal etkinlik kültürünün gelişmiş olması,

• Projenin ülke geneline yaygınlaştırılabilmesi ve teknik altyapının oluşturulması noktasında bir Devlet Bakanlığının var olması,

• Sivil toplum örgütlerinin eğitim faaliyetlerine duyarlı olması,

• Mahalli basın-yayın kuruluşlarının bulunması,

• İlin ulaşım imkânlarının ve konaklama merkezlerinin yeterli düzeyde olması,

ENDİŞELER:

• İnsanımızın ekonomik düzeyinin düşük olması nedeniyle sosyal projelere katılımlarının kısıtlı olması,

• İnsanımızda boş zamanı olumlu değerlendirme kültürünün olmaması,

• İlde kültürel farklılıkların varlığı,

• Bu proje ile verilecek olan eğitimin bireyin yaşamına kısa vadede yansımaması,

• Proje basamaklarının uzun zaman dilimine yayılmasından kaynaklanabilecek yorgunluğun projeyi sekteye uğratma ihtimalinin olması,

• Basın yayın organlarının eğitim ağırlıklı programlara yeterince yer vermemesi,

ÖNERİLER:

• Proje ili ilgili ildeki bütün sivil toplum örgütleri, okul aile birlikleri, kamu kurum ve kuruluşu yetkililerinin konu hakkında bilgi edinmelerini sağlayıcı toplantılar yapılmalıdır.

• Proje süresince büyük salonlarda geniş katılımlı aile eğitimi seminer ve panelleri düzenlenmelidir.

• Aile Eğitimi üzerine yazılan eserler, yapılacak olan toplantı, seminer ve panellerde satışa sunulmalıdır.

• Projenin tanıtımı için yerel televizyonlarda yayınlanmak üzere profesyonelce hazırlanmış kısa tanıtım skeçleri hazırlanmalıdır.

• Ulusal ve yerel yayın yapan televizyonlardan aile eğitimine yer veren programların hazırlanması talep edilmelidir.

• Veli-Okul yakınlaşması ile aile sorunlarının çözümü konusunda resmi kurumların desteği sağlanmalıdır.

• Aile Eğitiminin genel bir müfredatı olmalı ve bu müfredat ile eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

• Eğitici çalışmalarda öncelik en fazla ihtiyaç duyulan kesimlere verilmelidir

• Eğitimler mümkün oldukça uygun sayıda gruplarla yapılmalıdır.

• Bütün eğitim kurumları eğitimin verileceği saatlerde açık tutulmalı, idareciler proje yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olmalıdır.

• “Yaşam Boyu Aile Eğitimi” projesi eğitim programlarına katılanlara sertifika verilmelidir.

• ”Yaşam Boyu Aile Eğitimi” projesi için yapılan bütün eğitim çalışmaları dergi, CD, gazete, kitap olarak yazılı ve görsel hale getirilmelidir.

• Proje devamında ihtiyaç duyulan yeni projeler hazırlanmalıdır.

• Projenin sonuçları anketler yolu ile alınmalı ve elde edilen bilgilerin bilimsel incelemesi yapılmalıdır.

• Projenin çalışma grupları, teknik komite tarafından sürekli incelemeye tabi tutulmalıdır. Projenin karar verme mercii teknik komite olmalıdır.

•Proje ile ilgili olan bütün taraflar, görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmelidir

PROJENİN ADI: YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ” PROJESİ

PROJENİN AMACI:

• Hamilelik ve bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi; okul öncesi dönem gelişim özellikleri ve eğitimi; son çocukluk dönemi gelişim özellikleri, alışkanlıkları ve eğitimi; gençlik dönemi gelişim özellikleri; çalışan anne –babanın çocuğu; eşler arasında problem çözme, karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar; yaygın anne-baba tutumları; çocukla sağlıklı iletişim kurma; çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları; çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü; çocuğun tüm gelişim evrelerinde anne ve babanın rolünün bilimsel yöntemlerle uygulamalı olarak anlatılması. İyi bir anne- baba, eş ve evlat olmaya aday bireylerin yetişmesine yardımcı olmak. Çocuk sahibi olmaya karar veren eşlere, bilinçli anne baba olma yolunu öğretmek.

PROJENİN SÜRESİ:

• “Ana –Baba Okulu” projesi, …………………. gününde resmi onay gördükten sonra başlayacak ve …………………………………. gününe kadar devam edecektir. Projenin uygulama takvimine uygun olarak gerekirse bu süre uzatılabilecektir. Bu projenin sürekli hale getirilmesi için ……………………………gününden sonra da dört aylık sürede elde edilen sonuçların verileri üzerinde çalışmalara devam edilecektir.

PROJENİN ORTAKLARI:

• “Yaşam Boyu Aile Eğitimi ”projesi TÜRAP (Türkiye Aile Platformunun) projesi olup proje ortakları: Yozgat Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, Bozok Üniversitesi, İlçe ve Belde Belediyeleri, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Eğitim Sendikaları, Oda ve Birlikler, Sivil Toplum Örgütleri, Dershaneler, Dernekler, Vakıflar, yerel yazılı ve görsel basın kurum ve kuruluşlarıdır.

PROJENİN YASAL STATÜSÜ:

• ”Yaşam Boyu Aile Eğitimi” projesi…TÜRAP…(Türkiye Aile Platformu)nun  öncülüğünde yürütülen bir proje olup, Proje Başkanı T KAD BİR (Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği)’dir. Proje ………………………………. günü onaylandıktan sonra başlayacaktır. Proje ortakları, görev ve ilgi alanlarına uygun grup çalışmaları yapmakla sorumlu olup her grubun Proje Teknik Komitesine karşı yükümlülükleri vardır. Proje Teknik Komitesi de proje başkanı ………………………………………….. karşı sorumludur.

PROJE TEKNİK KOMİTESİ: Sıra No: Adı Soyadı: Görevi: Projedeki Görevi: 1 …1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJE TEKNİK KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

• “Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi” kapsamında grup çalışmaları yaptırmak ve çalışmaları incelemek. Bu gruplardan gelen istek ve talepleri değerlendirmek. Alınması gereken kararları zamanında almak ve tekrar sonuçlarını grup çalışması yapanlara bildirmek. Projenin verimli bir şekilde eğitim çalışmalarını sürdürmesi için bütün önlemleri almak. Teknik Komite üyeleri proje başkanına karşı sorumludur.

PROJE EĞİTİM ÇALIŞMALARI, MÜF REDAT PROGRAMI HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUPLARI: Sıra No: Adı Soyadı: Görevi ve iletişim telefonu: Projedeki Görevi ve anlatacağı ders konuları: 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEYE MADDİ DESTEK SAĞLAMA VE PROJE GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÇALIŞMA GRUBU: Sıra No: Adı Soyadı: Görevi: Projedeki Görevi: 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROJE DANIŞMA, REHBERLİK VE ARAŞTIRMA KURULU ÇALIŞMA GRUBU: Sıra No: Adı Soyadı: Görevi: Projedeki Görevi: 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROJE ÇALIŞMALARINI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU: Sıra No: Adı Soyadı: Görevi: Projedeki Görevi: 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

PROJENİN EĞİTİM PROGRAMLARININ YAPILACAĞI İL ve İLÇE MERKEZLERİNDEKİ YERLER: Sıra No: Eğitimin Yapılacağı Yer: Eğitimin Yapılacağı Tarihler ve kurs süresince toplam saat: Eğitim saatleri

” YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ” PROJESİNİN İLKELERİ:

Eğitimlerde

• Huzurlu ve güvenli aile ortamını sağlamak,

• Bilinçli anne ve babaların yetişmesini sağlamak,

• Özgüvenli fertlerden meydana gelen aileler oluşturmak,

• Sağlıklı ve başarılı nesillerin yetişmesi için uygun aile ortamları sağlamak,

• Kazanmasını bilen ve kazandığını doğru zamanda ve yerde harcayabilen bireyler yetiştirmek,

• Toplumsal sorunları en aza indirgemek,

Amaçları doğrultusunda

• Projenin eğitim müfredatı hazırlanırken içeriğin gerçekçi ve anne – babanın günlük sorunlarına yanıt verecek şekilde olmasına dikkat edilecektir.

• Konular sunulurken anne ve babaların deneyimlerinden yararlanılacaktır.

• Pratik bilgi ve tutumlarla kurumsal deneyimlerin dengeli bir birliktelik oluşturmasına özen gösterilecektir.

• Yetişkin eğitimine uygun eğitim teknolojisinden( tepegöz, projeksiyon, bilgisayar teknolojisi vb.) yararlanmaya dikkat edilerek pratik bilgi sunulacaktır.

• Katılımcıların başkalarının kişiliğine saygı göstermelerini, kendi güdüleri ve kendi tutumları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için eğitimler serbest tartışma yoluyla grup çalışmasına dönüştürülecektir.

”YAŞAM BOYU AİLE EĞİTİMİ” PROJESİ KAYNAKLARI:

• Proje ortaklarının sağlayacağı ayni ve nakdi kaynaklar, ortakların dışında kişi ve kuruluşların ayni ve nakdi bağışları.

PROJENİN TOPLANTILARI:

• Teknik komite toplantıları,

• Projenin çalışma grupları toplantıları,

• Projenin müfredat çalışması toplantıları,

• Projenin geniş halk kitlelerine tanıtım toplantıları,

• Projenin basına yönelik toplantıları,

• Projenin açık oturum, panel ve seminer toplantıları,

PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER:

• Pilot uygulama Yozgat il sınırları dâhilinde merkez, merkeze bağlı belde ve köyler, bütün ilçeler ve ilçelere bağlı yerleşim alanları.

PROJENİN HEDEF GRUPLARI:

• İl dâhilinde yaşayan her anne – baba ve anne – baba olmaya aday kişiler.

•PROJENİN MÜFREDAT PROGRAMLARINDA YER ALMASI

GEREKEN DERSLER VE KONU BAŞLIKLARI:

1 . Aile Kavramı.

a. Tarih Boyunca Çeşitli Toplumlarda Aile.

B ailenin önemi. Değerlerimize Göre Aile Yapısı

  1.  Ana-Baba Okul
  2.  Aile İçi İletişim.

a Evlilik İlişkilerinden Doğan Sorunlar, Aile İçi Çatışma ve Şiddet.

b Eşler Arasında sorunlar ve Çözüm yolları.

  1.  Çocuk Eğitimi:

Çocuk Eğitiminde, Anne Babanın rolleri ve sorumlulukları

b.Yaygın anne baba tutumları. . Ana Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri

c. Çocuk Eğitimi Ne Zaman Başlamalı.

. Hamilelik Döneminde Çocuk Eğitimi.

. 1-3 Yaş Arası Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişim

d. Ergenlik Dönemi Özellikleri Ve Sorunları.

e. Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Çocukların Cevaplandırmakta Zorluk Çektiğimiz Soruları

. Anne –Baba ve Çocuklar Arasında İletişim.

  1.  Mutlu Çocuk İçin.

a. Pozitif Bakış Açısı Kazandırma

b.Çocuklara Özsaygı ve Güven Duygusu Verme.

c. Sorumluluk Duygusu Kazandırma.

d.Hoşgörü ve Merhamet Duyguları Aşılama.

e.Çocuğun Yeteneklerini Geliştirme.

6- Engellilerin Sorunları ve engelli Çocuk Ailelerine Önemli Uyarılar.

7-Çocuklar ve Başarılı olmanın Yolları

a.Ev Ve Aile Ortamı İle İlgili Nedenler,

b Öğretmenin Tutumu Ve İzlenen Yolla İlgili Nedenler.

d. Yakın Çevre Ve Arkadaş İlişkilerinden Kaynaklanan Nedenler.

e.Çocuğumuzun Okul Başarısını Arttırmak İçin Neler Yapmalıyız.

f.Kuşak Çatışması (Jenerasyon Farklılıklarının yarattığı sorunlarla başa çıkma yolları)

Çocuk Hakları Bildirgesi.

  1.  Kitle İletişim Araçlarının Aile Bireyleri üzerinde etkileri (olumlu olumsuz )
  2.  Kişisel Gelişim

10. Kadın ve Aile Sağlığı

PROJENİN FAALİYETLERİ:

• Proje tanıtım toplantıları yapmak,

• Afiş, slogan ve logo hazırlama yolu ile projeye dikkat çekmek,

• Projeyi her zeminde tanıtmak ve her zaman canlı tutmak,

• Eğitime alınacaklara en az 30 saatlik kurslar düzenlenmek

• Bütün eğitim kurumlarının aile birliği toplantılarında projeyi gündem maddesi olarak almak,

• Yönetici ve eğitimcilerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinde “Ana – Baba Eğitimi” konusuna da yer vermek,

• Eğitim kurumlarıyla projenin diğer ortak grupları arasında ortak çalışmalar yapmak (seminer, konferans, açık oturum, panel,…vb.).

• Eğitim konuları ile ilgili yazılmış her türlü eserin okunmasını teşvik etmek,

PROJENİN ÇIKTILARI:

• Bitim tarihinden sonra projenin bütün verilerinin (proje süresince yapılan bütün eğitim faaliyetlerinin tanıtım broşürleri, afişleri, bülten, dergi, gazete ve WEB sayfası TÜRAP sayfasında çalışmaları…) yer alacağı bir kitap hazırlanacaktır

PROJESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:

• Projenin bütün verileri bir bilgi bankasında toplanacaktır. Öncelikle Pilot uygulama olarak iç Anadolu bölgesi Yozgat ili kapsamında uygulanan bu projenin başka projelerde örnek – model olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla proje sonunda basılacak proje tanıtım kitabının geniş kitlelere tanıtılması ve ulaştırılması sağlanacaktır. Yayımlanan bu kitap değişik periyotlarla güncellenecektir.

PROJENİNONAYI ”Yaşam Boyu Aile eğitimi” projesi TÜRAP ın Katılımcı STK u olan Ankara merkezli T KAD-BİR ( Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği)nin  Eğitim Komisyonu tarafından grup çalışması sonucunda hazırlanmıştır. Arz olunur.