TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLATFORMU/TÜBAM-P

MUTABAKAT TUTANAĞI

 

Madde 1: Genel Bilgiler

Adı: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu

Kısa Adı: TÜBAM-P

İngilizce Adı: The Platform on The Struggle With Addiction in Turkey

Kuruluş Tarihi: 01 Mart 2014

Genel Merkez: Genel Koordinatörün ve sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü merkez.

Madde 2: Platformun Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesinde “dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile Platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği Madde 94’te bu kapsamda aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:  “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.”

TÜBAM-P, Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Aile Platformu/TÜRAP Mutabakat Tutanağı 23 ve 23-1 Maddesi ve kararı gereğince kurulmuştur.

Madde 3: Platformun Gerekçesi ve Amacı

Yapılan araştırmalarda dünyada ve ülkemizde madde ve internet bağımlılığı gibi yıkıcı etkisi bulunan alışkanlıkların gittikçe yayılmakta olduğu, bu zemini hazırlayan en önemli faktörler arasında çözülen aile ortamının bulunduğu görülmektedir. Bu durum bireyin sınırlarını aşıp toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bağımlılıkla ilgili etkin bir mücadele için sağlıklı aile yapısının korunmasının yanı sıra kurum ve kuruluşlar arası koordine ve entegre bir çalışmanın aciliyeti ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Türkiye STK Aile Platformu / TÜRAP bu ihtiyacı karşılamak için STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği ortamı sağlamak, projelerin ve çalışmaların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak üzere “Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunu” kurma kararı almıştır.

Komisyon ülke çapında faaliyet gösterirken Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM-P olarak anılacaktır.

Madde 4:TÜBAM-P’nin İlkeleri

 1. Platform çalışmalarını, “TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda TURAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğüne başvurmak.
 2. Arzuları dışında Üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
 3. Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
 4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,
 5. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, Üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
 6. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak.
 7. Siyasi ve ticari bir yapılanma içinde olmamak,
 8. Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak,

Madde 5:TÜBAM-P’nin Faaliyetleri

 1. Bağımlılıkla mücadele eden STK, Kamu Kurumu, Özel Sektör, Akademisyen vb.nin envanterini çıkarmak, iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer katılımcılarla paylaşmak, iletişim, bilgi akışı, istişare ortamı ve işbirliği zemini hazırlamak,
 2. TÜBAM-P katılımcıları ve diğer kurumlar arasında tematik konularda ortak toplantılar yapmak, yapılanlara katılmak, ulusal ve uluslararası kuruluşların konu ile ilgili organizasyonlarına temsilci, gözlemci göndermek, uygun olan çalışmaları örneklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak,
 3. Bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirler, tedavi/rehabilitasyon, hukuk vb. konularda çalışma yapan TÜBAM-P katılımcıları ve diğer kurumlar arasında bağlantı kurmak, ortak etkinlikler ve projeler yapmak, koordine hareket ederek verimlilik ve sürdürülebilirliğini temin etmek,
 4. TÜRAP ve TÜBAM-P katılımcı STK’ların faaliyet gösterdiği illerde İl Komisyonları oluşturmak veya oluşturulmuş olanlarla bağlantı kurmak, desteklemek, örnek uygulamaları yaygınlaştırmak,
 5. Bağımlılıkla mücadele konusunda TÜBAM-P katılımcılarından gelen projelerden formata uygun olanlarının TÜRAP katılımcısı STK’lar tarafından Türkiye genelinde ortak proje olarak desteklenmesini sağlamak,
 6. Bağımlılık konusunda aile ve toplumu etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, olumlu olanları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlara tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 7. Risk grubunda yer alan çocuk,  genç ve yetişkinlerin  (sokakta yaşayan,  yoksul, mülteci, tutuklu vb.)  yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin ederek gerekli eğitimi verecek bağımlılığı önleyici çalışmalarda yer almak, var olan çalışmaları desteklemek,
 8. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,
 9. Bağımlılıkla mücadelede önemli yeri olan sağlıklı aile kurumunun yaşanması ve yaşatılması için öz değerlerimiz çerçevesinde oluşturulmuş başarılı çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak.

Madde 6:TÜBAM-P Katılım Prosedürü

 1. Platformda katılımcı olarak yer almak isteyen STK, kurum ve kuruluşlar, “Kurumsal Aday Katılım Formu”nu;  bireyler  “Bireysel Aday Katılım Formu”nu doldururlar, TÜBAM-P Genel Merkezine iletirler.
 2. Aday, TÜBAM –P Mutabakat Tutanağı konusunda bilgilendirilir.
 3. Karar Organı, adayın form bilgilerini seçim kriterlerini dikkate alarak Üye statüsü ve /veya İletişim Ağı içindyer almasına karar verir.

 

 

 

 1. Karar Organında yer alması düşünülen Adaya Seçenekli Form gönderilir.
 2. İletişim Ağında yer alması uygun görülen Aday’a statüsü ve Platforma kabulü hakkında yazılı bilgi verilir.
 3. Adaylardan gelen yazılı geri bildirim sonrasında katılım prosedürü tamamlanmış olur. Karar Organı’nda yer alan üyelerin her biri için dosya açılır. İletişim Ağında yer alacakların bilgileri kaydedilir.  Formların bilgisayar ortamında dökümü yapılır. Veri tabanı oluşturulur.

Madde7:TÜBAM-P Yapılanma ve Organizasyon

 1. Katılımcılar
 2. Üye statüsünde yer alanlar
 3. İletişim Ağında yer alanlar
 4. Karar Organı
 5. Genel Meclis
 6. Genel Koordinatör
 7. Sekreter/Sekretarya
 8. Komisyonlar
  1. İl Komisyonları/Platformlar
  2. Proje ve Etkinlik Komisyonları
 9. Alt Çalışma Grupları
 10. Temsilci
 11. Gözlemci
 12. Destekçi
 13. Konu Merkezli Danışman
 14. Danışman/Denetleme Grubu(DDG)

Madde 8: Katılımcılar

Üye Statüsünde yer alanlar

Bu statü için gerekli kriterleri taşıyan, katılım prosedürünü yerine getirmiş, Karar Organı tarafından onaylanmış kişiler, STK, Kamu, Yerel Yönetim temsilcileridir. Toplantılarda oy kullanma hakkına sahiptir.

İletişim Ağında yer alanlar

 1. TÜBAM-P üyesi olmadıkları halde “Aday Katılımcı Formu”nu doldurmuş ve  “İletişim Ağı”nda yer alması Karar Organı tarafından uygun görülmüş katılımcılardır. Toplantılarda görüş, öneri ve birikimlerini paylaşırlar, istişarelere aktif olarak katılırlar. Yılda 2/3 oranında toplantılara iştirak edenlerin Genel Mecliste oy kullanma hakları bulunur.
 2. Aday Katılımcı Formu doldurmadıkları halde Platformun çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen STK, Kamu Kurumları, uzman, akademisyen ve şahıslardır. TÜBAM-P toplantılarına misafir olarak katılırlar, söz hakları vardır. Toplantılara katılma zorunluluğu ve oy kullanma hakları yoktur.

Madde 9: Karar Organı

TÜBAM-P’nin en yetkili organıdır. Üyelerden oluşur. Üyeler gündeme katkı sağlayacak birden fazla kişi ile toplantılara katılabilirler. Sadece bir üyenin veya ona vekâlet eden bir kişinin oy kullanma hakkı vardır. Karar Organı, TÜBAM-P Genel Meclisine ve TÜRAP İstişare Grubuna karşı sorumludur. Karar Organında kamu/STK üye oranı STK’lar lehine 2/3’den az olamaz.

Madde 9.1:Karar Organı Görev ve Sorumlulukları

 1. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde faaliyet göstermek,
 2. En geç iki ayda bir Karar Organını, en geç yılda bir Genel Meclis toplantısını gerçekleştirmek,
 3. Genel Koordinatör tarafından sunulan Gündem Maddelerini istişare etmek, raporları/ekleri değerlendirmek, karara bağlamak ve kararları hazirunun ¾ oyçokluğuyla almak,
 4. “Aday Katılım Başvuru Formları”nı kriterler doğrultusunda inceleyerek, başvuranın statüsünü karara bağlamak,
 5.  TÜBAM-P İl Komisyonları/Platformlar, Proje Komisyonları, Alt Çalışma Grupları oluşturmak,
 6.  Katılımcıların formata uygun projelerini TÜRAP İstişare Grubuna sunarak ülke çapında STK’lar tarafından ortak proje olarak desteklenmesini sağlamak,
 7. TÜRAP’tan ve DDG’den gelen dokümanları incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak,
 8. Genel Koordinatörlüğü üstlenen kuruluşun önerileri doğrultusunda Genel Koordinatöre vekâlet edecek üye veya üyeleri görevlendirmek.

Madde 9.2:Karar Organına Üye Statüsünde Katılacakların Kriterleri

 1. Bağımlılıkla mücadelede (Önleyici, tedavi/ rehabilitasyon, hukuki mevzuat v.b.) kendisinin veya temsil ettiği STK, kurum/ kuruluşun projesi, bilgi, birikim, deneyim veya etkinliği bulunmak,
 2. TÜBAM -P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde çalışmak, TÜRAP Mutabakat Tutanağı’na gerektiğinde başvurmak,
 3. Karar Organı toplantılarının en az ¾’ üne katılma imkanına sahip olmak, alacağı aktif görev için yeterli vakit ayırabilmek.

Madde 9.3: Karar Organı Gündemi

Gündem, Sekretarya çalışmaları ve raporlar, üyelerin teklifleri vb. dikkate alınarak Genel Koordinatör tarafından hazırlanır. Toplantı tarihinden en az üç gün önce üyelere internet kanalı ile bildirilir. Toplantı günü gelen öneriler Karar Organı onayı ile gündeme dahil edilir.

Karar organında Gündem Maddeleri genelde aşağıdaki gibidir.

 1. Açılış
 2. Son bir ayda gerçekleşen üye etkinlikleri (kısa sunumlar, duyurular)
 3. Acilen görüşülmesi ve karar alınması gereken konular
 4. Raporlar (Genel Koordinatör, Sekreter, Üye, İletişim Ağı, Komisyon, Gözlemci, Temsilci, Danışman vb.)
 5. Bir önceki toplantıda gündemde olduğu halde karara bağlanmamış konular
 6. Gelecek dönem etkinlik planı
 7. Bilgilendirmeler
 8. Öneriler, temenniler
 9. Kapanış

Madde 10:Genel Meclis

TÜBAM-P üyelerinin ve İletişim Ağı içinde yer alan katılımcıların oluşturduğu organdır.

Madde10.1: Görev ve Sorumlulukları

 1. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde faaliyet göstermek,
 2. Yılda bir defa olağan, ihtiyaç durumunda olağanüstü olarak Genel Koordinatör başkanlığında toplanmak,
 3. Oy hakkı olan hazirunun  ¾ çoğunluğuyla seçim kriterleri dikkate alınarak Genel Koordinatör ve Genel Merkezi belirlemek,
 4. Çalışmaları Raporlar (Sekretarya, Genel Koordinatör raporları v.b)  üzerinden değerlendirmek,
 5. Danışman Denetleme Grubu/DDG Raporu dikkate alınarak TÜBAM-P Mutabakat Tutanağında değişiklik yapmak,
 6. Gerektiğinde Genel Meclisin ¾ çoğunluğuyla fesih kararı almak.

Madde 11:Genel Koordinatör

TÜBAM-P’yi gerektiğinde başkanlık statüsünde temsil eden, Platform organlarıilgili STK, kurum, kuruluşlar, TURAP İstişare Grubu arasında koordinasyonu sağlayan, sekretarya çalışmalarından sorumlu kişidir.

Platform Meclisi tarafından,  Genel Merkez ve bu merkezde çalışmak üzere kriterlere uygun adaylar arasından bir yıl süre için seçilir. Gerektiğinde görev süresi uzatılabilir. TÜBAM-P Karar Organına ve TÜRAP İstişare Grubuna bağlı olarak çalışır.

Madde 11.1:Görev ve Sorumlulukları

 1. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde görev yapmak,
 2. Sekreter/sekreterleri seçmek, sekretarya çalışmalarını yönetmek,
 3. Toplantı gündemini sekreter ve üyeler ile istişare ederek hazırlamak,
 4. Karar Organı ve Genel Meclis Toplantılarına başkanlık etmek,
 5. Genel Koordinatör raporunu, organlardan gelen raporlar (Sekretarya, Katılımcı, Temsilci, Gözlemci, Destekçi, Danışman, DDG, il/proje/etkinlik Komisyonları, Alt Çalışma Grupları vb.), Genel Merkeze ulaşan yazılı, sözlü bilgiler ışığında hazırlamak,
 6. TÜBAM-P çalışma raporlarını en geç 2 ayda bir Üyelerine, 4 ayda bir İletişim Ağına ve TÜRAP İstişare Grubuna, yılda bir Genel Meclise sunmak,
 7. TÜBAM-P’nin çalışmalarını kamuoyuna ve yetkililere tanıtmak.

Madde 11.2: Genel Koordinatör Ve Genel Merkezin Seçim Kriterleri

Genel Merkez, Platformun Merkezi olarak da değerlendirileceği için aday STK’nın TÜBAM-P çalışmalarını yürütebileceği ekip ve ekipmana sahip olması ve aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

 1. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağında öngörülen görevleri yerine getirebilmek. Haftanın en az 3 günü koordinasyon ve sekretarya sorumluluğunu üstlenmek,
 2. Madde bağımlılığı mücadelesiyle ilgili bilgi, birikim, deneyim sahibi olmak,
 3. TÜRAP’da katılımcıları arasında yer almış olmak,
 4. Oy hakkı olan TÜBAM-P Genel Meclis Katılımcıları tarafından seçilmiş olmak.

Madde 12:Sekreter

TÜBAM-P’nin yazılı/sözlü iletişimleri, bilgi işlem ve dokümantasyonu yürüten kişidir. Bir veya daha fazla sekreter olabilir. Genel Koordinatör tarafından 1 yıllığına seçilir. Gerek duyulursa bu süre uzatılabilir veya sınırlandırılabilir. Çalışmalarını TÜBAM-P Genel Merkezinde Genel Koordinatöre bağlı olar yürütür.

Madde12.1: Görev ve Sorumlulukları

 1. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde faaliyet göstermek,
 2. Genel Koordinatörün bilgisi ve günlük çalışma programı dahilinde, Genel Merkeze gelen/giden bilgi ve dokümanları bilgisayara kaydetmek, gruplandırmak, ilgili defter, dosya klasör (gelen giden evrak defteri /dosyaları, karar defteri, tutanak defteri, üye, katılımcı defteri vb.) tutmak,
 3. Katılımcılarla Genel Koordinatör bilgisi dahilinde yazılı, sözlü, e-mail, mesaj vb. yollarla iletişim kurmak, değişen bilgileri güncellemek,
 4. İnternet kanalıyla yapılan tüm iletişimlerde merkeze gelen e-mailler konusunda muhataba ivedilikle geri bildirimde bulunmak, merkezden gönderilen e-maillerin takibini yaparak geri bildirimde bulunulmasını temin etmek,
 5. TÜBAM-P’nin “İletişim Ağı”nda bulunan STK, Kamu, Yerel Yönetim, uzmanlar, akademisyenler vb. kişilerin envanterini tutmak ve gruplandırmak, Genel Koordinatörün bilgisi dahilinde iletişim içinde olmak,
 6. TÜBAM-P’ye katılımların prosedüre uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 7. Dilekçe, Form ve diğer dokümanları kabul etmek, gerekli dokümanları Merkezden göndermek, katılım başvurularını e-grup üzerinden 15 gün içinde Karar Organına iletmek, 2 ay içerisinde Karar Organının görüşünü adaya bildirmek,
 8. Eksik belge, doküman kabul etmemek, belgeler tamamlanıncaya kadar kuruluşu “İletişim Ağı”na kaydetmek,
 9. Her Üye için ayrı bir dosya açmak, ilgili dokümanları bu dosyaya yerleştirmek, doldurulmuş form bilgilerinin bilgisayarda dökümünü yapmak, sınıflandırmak, istatistikî veri tabanı oluşturmak,
 10. Yaptığı çalışmaları “Günlük Tutanak Defterine”  işleyerek Genel Koordinatörün bilgisine sunmak,
 11. Karar Organı toplantılarında ön hazırlık yapmak, tutanak tutmak, alınan kararları Karar Defterine işlemek,
 12. Genel Koordinatör tarafından verilmiş olan diğer görevleri üstlenmek.

Madde 13: Temsilci

Konu merkezli ve zamanla sınırlı olarak, TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı,  ortak metinler,  ortak görüşler veya verilen görev çerçevesinde TÜBAM-P’yi temsil eden kişidir. Üye olma şartı yoktur.

Karar Organı hazirunun oy çokluğu ile seçilir. Katıldığı etkinliğin raporunu Genel Koordinatöre iletir.

Madde 14: Gözlemci

Bağımlılıkla mücadele konusunda Ulusal/Uluslararası etkinliklere iştirak ederek ulaşabildiği bilgi, belge ve dokümanı Genel Merkeze ileten kişidir. Üyeler veya İletişim Ağında yer alanlar bu statüde görev yapabilir. TÜBAM-P tarafından onaylanmış yazılı dokümanlardaki bilgiler dışında Platform adına fikir beyan edemez.

Madde 15: Destekçi

TÜBAM-P çalışmalarına destek veren kurum, kuruluş ve şahıslardır. Üye STK’lar arasında veya İletişim Ağı içinde bulunabilirler. Raporlarda ve dokümanlarda verdikleri desteğin türüne göre yer alırlar.

Madde 16:Konu Merkezli Danışman

Gerekli görülen ve talep edilen konularda TÜBAM-P’ye danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. Karar Organı tarafından seçilir. Danışmanların önerileri çalışmalar için yol göstericidir. Görev süreleri Karar Organı onayı doğrultusunda konu merkezli veya zamanla sınırlıdır.

Madde17: Danışman/Denetleme Grubu (DDG)

TÜRAP organlarından birisidir. TÜBAM-P faaliyetlerini yazılı dokümanlar üzerinden izleyerek denetleme görevi yapar ve bu çalışmaları, STK Türkiye Aile Platformu / TÜRAP’a raporlar. Görev ve sorumlulukları için bkz. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğü.

Madde 18: TÜBAM-P Komisyonları

İl Komisyonu/Platform: TÜBAM-P çalışmalarını ülke çapında yaygınlaştırmak için TÜRAP ve TÜBAM-P üyelerinin bulunduğu illerde kurulan komisyonlardır. TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı çerçevesinde faaliyet gösterirler.

Proje Komisyonu: TÜBAM-P Karar Organı tarafından seçilen etkinlik konusu ve Proje çerçevesinde az 3 kişinin bir araya gelerek çalışma yaptığı organdır. Komisyonlar TÜBAM-P Genel Merkezine bağlı olarak görev yaparlar. Komisyon üyelerinden en az birinin TÜBAM-P Üyesi STK temsilcisi olma şartı aranır. Komisyonda yer alan proje sahibi STK , Komisyon Başkanlığını, yürütücülüğü ve sekretarya çalışmalarını üstlenir.

Proje ve Etkinlik Komisyonları çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluştururlar.Komisyon toplantılarına üye kuruluşlar dışındaki kurum, kuruluş, uzman, akademisyen vb katılabilir. Komisyonlar raporlarını en geç 2 ayda bir TÜBAM-P Genel Koordinatörüne iletirler.

Madde19: TÜBAM-P Alt Çalışma Grubu

Komisyonlarda ihtiyaç duyulan daha spesifik konuları ayrıntılı olarak ele alan veya bir etkinliği hayata geçirmek için oluşturulan konu ve zamanla sınırlı organdır. TÜBAM-P Karar Organına ve/veya Proje Komisyonuna karşı sorumludur.

Madde 20: TÜBAM-P Adına Bildiri Yayınlanması/Basın Toplantısı/Yürüyüş Düzenlenmesi

TÜBAM-P Adına Bildiri Yayınlanması/Basın Toplantısı/Yürüyüş Düzenlenmesi, üyelerin yetkili kurullarının ¾ kararını gerektirir.

Madde 21: TÜBAM-P’den Ayrılma

Her TÜBAM-P Üyesi,  yazılı bildirimi ile Platformdan ayrılma hakkına sahiptir.

Madde22: Uyarı

TÜBAM-P Mutabakat Tutanağına uygun davranışta bulunmayanlara, yetki verilmediği halde Platform adına sözlü-yazılı beyanat verenlere, Karar Organı kararları doğrultusunda uyarıda bulunulur.

TÜBAM -P Karar Organında yer alan üyelere bir yıl içinde toplantıların  ¾ üne katılamadıkları zaman TÜBAM-P’nin İletişim Ağı içinde mütalaa edileceği yazılı olarak bildirilir.

Madde 23: Bütçe

Giderler, Üyeler, Destekçiler ve Sponsorlar tarafından karşılanır.

Madde 24: TÜBAM-P Kurucu Üyeleri

TÜRAP’ın 1-2 Mart 2014 tarihinde Karaman’da gerçekleştirdiği 4.İl İstişare toplantısında TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kurulma kararı alınmıştır.

Göreve başlayan komisyon üyeleri “TÜRAP Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzüğü”nü esas alarak “TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı” nı hazırlamıştır. 19.12.2014 tarihli toplantısında ülke genelinde faaliyet gösterecek olan  “komisyon”un kamuoyunda “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu” kısa adı TÜBAM-P olarak anılmasına karar verilmiştir.

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunda yer alan Kurucu Üyeler;

Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER  / İst. (Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında Genel Koordinatör BAYDER olarak seçilmiştir.)

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği / İKADDER /İst

Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu/ T-STK-ÇOGEP / İst.

Özlenen Çocuk Derneği /ÖZLENDER / İst.

Çağdaş Aile Derneği / Konya

Madde 25:Yürürlüğe Girme Tarihi

TÜBAM-P Mutabakat Tutanağı 25 Maddeden oluşmaktadır. 16.01.2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Mutabakat Tutanağında bulunmayan konular için TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İç tüzüğüne başvurulacaktır.