Madde 1: Genel Bilgiler:

Birim Rehberi: TÜRAP Birimlerinin çalışma usullerinin yer aldığı Birim Tüzüğü ve diğer dokümanları kapsar. 

Birimin Adı/ Kısa Adı:[1]

Birimin İngilizce Adı:

Birimin Kuruluş Tarihi: TÜRAP İstişare Grubunun Birim kuruluşuna karar verdiği tarih

Birimin Merkezi: Birimin sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü STK’nın adı ve bulunduğu il

Birimin Koordinatörü[2]:

Madde 2: Birim Tanımı ve Yasal Dayanağı:          

Birimler STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) organlarından biridir. TÜRAP Mutabakat Tutanağı ve İçtüzüğünde Birim kuruluşu ile ilgili maddelere dayanılarak kurulur. (Bkz. Madde 23-23.1 Birim Oluşturma)

TÜRAP Birimleri “Platform” olarak da anılırlar. (Platformların yasal dayanağı için Bkz. TÜRAP Mutabakat Tutanağı Madde:2)

TÜRAP aileyi bütüncül olarak ele alırken Birimler aileyi oluşturan bireylerden  (kadın, erkek, çocuk/genç, yaşlı, engelli) birini kendine alan olarak seçer, aile bağlamından koparmadan her açıdan değerlendirerek çalışmalar yapar.

Madde 3: Vizyonu/Misyonu:

Vizyonu: Günümüzde çözülme riski taşıyan aile kurumunun ve değer kaybı yaşayan aile bireylerinin statüsünü yükseltmek, güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yer aldığı bir dünyaya ulaşmaktır.

Misyonu: Aile bireylerinden birini faaliyet olarak seçen STK, kurum /kuruluş, uzman, akademisyen vb. arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği oluşturarak projeler üretmek, üretilmiş proje ve politikaları etkileyen çalışmalar yapmaktır.

Madde 4: İlkeleri:

a)      Çalışmalarını “Birim Rehberi” çerçevesinde yapmak, bu metinde yer almayan konularda “TÜRAP Mutabakat Tutanağı” ve “İçtüzüğünden” yararlanmak.

b)      Sağlıklı aile kurumu ve bireylerinin yetiştirilmesi ve aile kurumunun sorunlarının giderilmesi için üretilen çözümlerde özdeğerlerimizi ve kültürel kodlarımızı dikkate almak,

c)      Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

d)      Arzuları dışında katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,

e)      Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla çalışmak,

f)       Birimden ayrılmak isteyen kuruluşları zorlamamak ve kınamamak,

g)      Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak,

h)      Birim olarak siyasi ve ticari bir yapılanma içinde yer almamak.

Madde 5: Faaliyetleri

 1. Birimin ele aldığı ana konuda çalışma yapan öncelikle TÜRAP ve Birim Katılımcıları, Kamu Kurum/Kuruluşu, Özel Sektör, Akademisyen vb.nin envanterini çıkarmak, faaliyet alanları, raporları projeleri ve tezlerine ulaşmak,  bu kuruluş ve şahıslarla iletişim içinde olmak, ihtiyaç duyulan konularda istişare etmek ve işbirliği yapmak,
 2. Birim katılımcıları ve diğer kurumlar arasında periyodik olarak Genel Meclis Toplantıları gerçekleştirmek, tematik konularda ortak toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,
 3. Ulusal ve uluslararası kuruluşların konu ile ilgili organizasyonlarına temsilci, gözlemci göndermek,
 4. Spesifik konularda komisyon ve alt çalışma grupları oluşturarak konuları derinine incelemek ve faaliyet yürütmek,
 5. Katılımcılarından gelen projelerin formata uygun olanlarının Türkiye genelinde ortak proje olarak desteklenmesi ve modellenmesini sağlamak,
 6. Proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yapmak,
 7. Birimin seçtiği alanla ilgili tüm faaliyetleri (hukuk, eğitim, sağlık, medya vb.) incelemek, izlemek, olumlu gelişmeleri desteklemek, Birim İlkeleri doğrultusunda zararlı faaliyetlere tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 8. Çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,
 9. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak.

 

Madde 6: Birim kuruluşu:

Kuruculardan birinin TÜRAP üyesi olma şartı ile aynı ilde en az üç STK’nın kuruluş prosedürünü yerine getirmesi ve TÜRAP İstişare Grubunun onayı ile kurulur. Birim katılımcıları TÜRAP Üyesi değilse TÜRAP “İletişim Ağı” içinde sayılırlar.

Madde 6.1: Birim Kuruluş Prosedürü

 1. Birim yetkisi almak için başvuruda bulunan TÜRAP Üyesi STK, web sitesinden TÜRAP Mutabakat Tutanağının ilgili maddelerini ve Birim Rehberini inceler. Birim merkezinin bulunduğu ilde faaliyet gösteren, aynı sahada çalışmalar yürüten en az 2 STK’nın da Yönetim Kurullarının onayını alır.
 2. Kendisi ile birlikte 3 Kurucu üyeyi netleştirir.
 3. Kurucu üyeler adına TÜRAP İstişare Grubuna Birim kurma talebini dilekçe ile iletir.
 4. TÜRAP İstişare Grubunun cevabı olumlu ise başvuruda bulunan STK, koordinatörlük ve sekretarya fonksiyonunu üstlenecek Birim Merkezinin sorumluluğunu alır.
 5. Kurucu üyeler Birim Rehberi çerçevesinde kendi Birim Tüzüğünü oluşturur. Bu aşamada TÜRAP Genel Sekreteri ve Danışma Denetleme Grubu/DDG’den yardım alır.
 6. Aynı sahada faaliyet gösteren STK, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler vb. ile iletişim kurarak Birimi tanıtır, katılımcıları belirler.
 7. Birim organlarını oluşturur, kuruluş prosedürü tamamlanır.
 8. Faaliyetlerine başlar.

Madde 6.2: Birimde 5 ana fonksiyon

 1. Karar alma: Kararlar Birim Karar Organı üyeleri tarafından alınır,
 2. İdare İletişim: Sekretarya çalışmaları Birim Merkezinde koordinatör ve sekreter tarafından yürütülür,
 3. Planlama: Birim etkinliklerinin planlaması ve stratejik planlama Koordinatör ve Karar Organı üyeleri tarafından yapılır,
 4. Birimin Temel Etkinlikleri: Planlanan etkinlikler Koordinatör, Sekreter, Komisyon/Alt Çalışma Grupları ve katılımcılar tarafından hayata geçirilir,
 5. Lojistik: Birim çalışmalarında ihtiyaç duyulan ekip, ekipman, mekan, sponsor, web sitesi, broşür, ayni ve nakdi yardımlar katılımcılar ve destekçiler tarafından sağlanır.

Madde 7: Birimin Yapılanması ve Organları

 1. Katılımcılar
 2. Karar Organı
 3. Genel Meclis
 4. Koordinatör
 5. Sekreter
 6. Komisyon, Alt Çalışma Grupları
 7. Temsilci, Gözlemci, Destekçi, Konu Merkezli Danışmanlardır.

Madde 8: Katılımcılar:

Birim ana konusuyla ilgili çalışması bulunan ve katılım prosedürünü yerine getiren STK’lar ve bireylerdir. STK’lar Birim içinde Üye (Kurucu Üye, Karar Organı Üyesi, Haberağı Üyesi) veya Misafir Statüsünde yer alabilirler. Yeterince tanınmayan kuruluşlar tanınıncaya kadar Birime sadece Misafir Statüsünde kabul edilirler.

Madde 8.1: Birim Kurucu Üyesi STK’lar:

Birim kuruluşunu gerçekleştiren STK’lardır, farklı bir statü tercihinde bulununcaya kadar Birim Karar Organının doğal üyeleridir.

Madde 8.2: Birim Karar Organı Üyesi STK’lar

Birim toplantılarına düzenli olarak katılma imkânı bulunan, katılım prosedürünü yerine getirmiş olan STK’ların asil ve yedek temsilcileri Birim Karar Organını oluşturur. Karar Organının, oy kullanma ve karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Görev ve Sorumluluklar:

 1. Birim Genel Meclis toplantılarının yılda en az 2/3 üne katılmak,
 2. Aday Katılım Dilekçelerini kriterler doğrultusunda inceleyerek statü belirlemek,
 3. İhtiyaç duyulduğunda Koordinatör işbirliğiyle Genel Meclis dışında Karar Organı toplantıları düzenlemek,
 4. Toplantılara katılmayan üyeleri, alınan kararları onaylamış olarak kabul etmek,
 5. Birim çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Aidat ödemek (TÜRAP’a aidat ödeyenler muaftır),
 6. Birim Genel Meclis Toplantılarında karar alırken diğer katılımcıların istişarelerini dikkate almak,
 7. Birim Merkezine gelen dokümanları (rapor, dilekçe vb.) değerlendirmek ve karara bağlamak,
 8. Birim Koordinatörünün çalışmalarını izlemek,
 9. Birim çalışmalarını bir konu ve proje etrafında ayrıntılı olarak incelemek veya bir faaliyet gerçekleştirmek için komisyon/alt çalışma grupları oluşturmak,

 

Madde 8.3: Birim Haber Ağı Üyesi STK’lar

Karar Organı Üyesi statüsü dışında Birimde üye statüsünde yer alan STK ve temsilcileridir. Devam mecburiyetleri, aidat ödeme mükellefiyetleri ve oy hakları yoktur. Faaliyetleri, projeleri ve önerilerini Birim Meclis ve Karar Organı toplantılarından en az yedi gün önce rapor halinde Birim merkezine sunarak Birim çalışmalarına katkı sağlayabilirler.

Görev ve Sorumlulukları

 1. Birimin ilgili olduğu alanda çalışan diğer TÜRAP ve Birim katılımcıları ile istişare, iletişim ve işbirliği içinde olmak
 2. BirimGenel Meclis Toplantılarına katılmak,
 3. Gündem maddeleri tartışılırken, bilgi, birikim, önerileriyle katkı sağlamak,
 4. Birim çalışmalarından elde ettiği bilgileri, raporları ve Birim üyeleri ile geliştirdiği ilişki ve bağlantıları kendi kuruluşunun istifadesine sunmak,
 5. Lojistik destek sağlamak,
 6. Ortak kabul edilen proje ve etkinliklerin bulunduğu ilde hayata geçirilmesine katkı sağlamak,bu çalışmalardan istifade etmek, hedef kitlesini faydalandırmak.

Madde 8. 4: Bireysel Katılımcılar

Gönüllü bireyler, uzman, akademisyen, kamu, yerel yönetim, özel sektör vb. kurum/kuruluş temsilcileri ve yetkilileridir. Devam mecburiyetleri ve aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Oy hakları bulunmaz.

Görev ve Sorumlulukları:

 1. Toplantılarda gündem maddeleri tartışılırken bilgi, birikim ve önerileriyle katkıda bulunmak,
 2. Çalışmalardan haberdar olmak ve istifade etmek,
 3. Lojistik destek sağlamak.

Madde 8. 5: Misafirler:

Zaman zaman toplantılara katılan STK, kamu kurum/kuruluş temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler vb. ilgili bireylerdir. “Bireysel Katılımcı” statüsünde değerlendirilirler.  Aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Oy hakları bulunmaz.

Görev ve Sorumluluk:

Uzmanlık alanına giren konularda katkıda bulunmak, gerektiğinde iletişim ve istişareleri toplantılar dışında da devam ettirmek.

Madde 9: Birime Katılım Prosedürü:

Misafirler dışındaBirim katılımcısı olmak isteyen STK ve Bireyler “Dilekçe” ile başvururlar. Birimdeki statüleri Birim Karar Organı kararı ve Katılımcıların onayı ile belirlenir.

Madde 9.1: STK Katılımı ve Statü Belirleme:

 1. Birime katılmak isteyen aday STK, Birim veya TÜRAP web sitesinden Birim Tüzüğünü inceler,
 2. Aday Katılımcı, “Dilekçe Formu”nu doldurur, form üzerinde STK şıkkını işaretler,
 3. Dilekçeye STK’nın “Aday Katılımcı STK Tanıtım Formu”,  “Kapasite Tespit Formu”, Birim ana konusuyla ilgili diğer çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi ihtiva eden bir yazı ekler. Bu formlarda aday kuruluşun verdiği bilgiler doğrultusunda kuruluşun Birim çalışma sahası ile ilgili çalışmalarının yoğunluğu dikkate alınarak Karar Organı kriterleri açısından değerlendirilir.
 4.  “Birim Sekreteri” dilekçe ve eklerini en geç 15 gün içinde “Birim Karar Organına” iletir,
 5. “Birim Karar Organı” aday STK’yı bu dokümanlar, web sitesi, referansları, katılımcı kriterleri üzerinden değerlendirir. Aday STK’ya uygun görülen statü seçenekleri bildirilir. Aday STK’nın yetkili organı sunulan teklif üzerinden statü tercihini belirler.

Madde 9.2: Karar Organı Üyesi STK’ların Belirlenmesi:

Başvuruda bulunan ve katılım prosedürünü yerine getiren aday STK’nın Karar Organı üyelik kriterlerini taşıdığı belirlenmişse

ü  Karar Organı Üyesi STK

ü  Haber Ağı Üyesi STK seçeneklerinden birini tercih etmesi istenir, adayın tercihi ile statüsü netleşir, katılım prosedürü tamamlanır.

MADDE 9. 3: Karar Organı Üyesi Seçilecek STK’larda Aranacak Kriterler

 1. “Karar Organı Görev ve Sorumlulukları”nı yerine getirebilecek kapasitede olması (şart)
 2. STK olarak bir merkezinin bulunması, Birim Üyeleri arasında ismi ve iletişim bilgileri ile yer alabilecek kapasitede olması(şart)
 3. Birim ana konusunda yılda en az iki etkinlik yapması veya bir projesinin bulunması (şart)
 4. Kuruluş amacının ve tüm faaliyetlerinin Birimin ana konusuyla alakalı olması (öncelik tercihi)

Madde 9. 4: Haber Ağı Üyesi STK: Katılım prosedürünü yerine getirmiş, dilekçesinde “STK” seçeneğini işaretlemiş,  Karar Organı Üyesi kriterlerini taşımayan kuruluşun Haber Ağı Üyeliği uygun görülmüşse, adaya iki seçenek sunulur:

ü  Haber Ağı Üyeliği

ü  Misafir STK

Bunlardan birini tercih etmesi istenir. Bu kuruluşun Yönetim Kurulunun tercihi doğrultusunda statüsü netleşir.

Madde 9. 5: Bireysel Katılım:  Dilekçe Formunda Bireysel Katılım şıkkını işaretleyen ve toplantıları devamlı takip etmek isteyenadaylardır. Birim Karar Organı da bu katılımı uygun görüyorsa bu statüdeki katılımcılar arasında kabul edildiği bildirilir.

Madde 9. 6: Misafir Statüsü: Birimin davetle toplantılara çağırdığı STK’lar, kurum, kuruluş temsilcileri, uzman, akademisyen vb.’dir. Dilekçeyle başvurmaları gerekmez. Bu statüde toplantıya katılacak olanların seçimi Koordinatörün teklifi ile Karar Organı tarafından yapılır.

Madde 10:  Birim Genel Meclisi:

Karar Organı üyeleri ile beraber Birimin diğer katılımcılarından (Haber Ağı üyeleri ve Misafirler) oluşur. Toplantılar Birim Genel Merkezinin bulunduğu ilde, en geç 3 ayda bir gerektiğinde daha sık düzenlenir. Ayda bir defa komisyon çalışmaları kapsamında veya belirlenen konu başlıklarında toplantılar gerçekleştirilebilir.

Görev ve Sorumluluklar:

 1. Gündem maddelerini tartışmak, tartışılan konuları istişare etmek, alınacak kararlarda Karar Organına katkı sağlamak,
 2. TÜRAP’ın farklı illerde düzenlediği İstişare Grubu İl Toplantıları ve Genel Meclis Toplantılarına katkıda bulunmak, bu katkıyı Birim faaliyet raporu ve temsilcilerinin katılımıyla yapmak veya aynı zaman diliminde aynı ilde Birimin ana konusuyla ilgili toplantı düzenlemek veya programlara katılmak.

Madde 10.1: Genel Meclis Toplantılarında Gündem Maddeleri

Gündem Birim Koordinatörü tarafından hazırlanır. Karar Organının onayı alınır. Toplantı tarihinden en az üç gün önce Birim üyelerine ve uygun görülen davetlilere gönderilir. Toplantı günü gelen öneriler, Karar Organı’nın onayı doğrultusunda gündeme dâhil edilebilir.

Gündem Maddeleri genelde aşağıdaki gibidir:

1)      Açılış,

2)      Tanışma (Gündem müsait olduğunda katılımcılar çalışmaları ve kurumları hakkında güncel bilgi verirler.),

3)      Acilen görüşülmesi ve karar alınmasını gerektiren konular,

4)      Katılım başvuru dilekçeleri, diğer yazılı dokümanlar (Merkez Sekretarya raporları vb.),

5)      Birim Haber ağı üyelerinden gelen raporlar, bilgiler, projeler ve öneriler vb.,

6)      TÜRAP’tan gelen dokümanlar,

7)      Bir önceki dönemde gündemde olduğu halde karara bağlanamamış konular,

8)      Gelecek dönem etkinlik planı,

9)      Öneriler, temenniler,

10)  Kapanış

Madde 11.Birim Koordinatörü:

Birimi temsil eden en yetkili kişidir. Birimin sekretaryasını üstlenen kurucu STK tarafından seçilir.

Görev ve Sorumlulukları:

 1. Birim sekretarya ve koordinasyon çalışmalarını yönetmek,
 2. Birim toplantılarına başkanlık etmek veya toplantı başkanını belirlemek,
 3. Merkeze gelen tüm dokümanların ilk değerlendirmesini yaparak Birim Karar Organı üyelerine iletmek,
 4. Gündem maddelerini Karar Organı onayıyla Genel Meclis Toplantılarından en az üç gün önce üyelerine göndermek,
 5. Birim katılımcıları ile telefon, e-mail vb. kanallarla iletişim kurmak ve motivasyonu canlı tutmak,
 6. Birimin ilgilendiği sahadaki spesifik konularda çalışma ve proje yapan katılımcılar arasında bağlantı kurmak,
 7. TÜRAP Genel Koordinatörü ile iletişim içinde olmak, Birim çalışmalarını en az üç ayda bir TÜRAP Genel Sekreterliğine rapor halinde iletmek.

Madde 12: Birim Sekreteri:

Birim Koordinatörü tarafından seçilir ve ona bağlı olarak görev yapar. Yazılı/sözlü iletişim, bilgi işlem ve dokümantasyon çalışmalarını yürütür.

Görev ve Sorumlulukları:

 1. Koordinatörün kontrolünde Birim merkezinde çalışmak, yazılı/sözlü iletişimler, duyurular yapmak.
 2. Bilgi işlem ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek, defterleri (karar defteri, tutanak defteri vb.), dosya ve klasörleri (gelen evrak, giden evrak, rapor vb.) işlemek,
 3. Katılım başvurularını 15 gün içinde Birim Karar Organına iletmek, iki ay içinde alınan kararı muhataba bildirmek,
 4. Birim Genel Meclis toplantılarının hazırlığını (toplantı dosyası, imza çizelgesi, oy çubukları, toplantı programı, gelen dilekçe ve evraklar, raporları hazırlamak, TÜRAP ve Birimin Tüzüğünü hazır bulundurmak, bir önceki toplantıda alınan kararların sonuçları ve neticelenmemiş olanlar vb.) yapmak, toplantıları izlemek, toplantı tutanağını tutmak, karar defterine işlemek,
 5. Birimin ele aldığı konu ile ilgili çalışma yapan katılımcıları ve TÜRAP üyelerine ait form, rapor, proje, tez vb. toplamak, tasnif etmek, gerekli dosyaları oluşturmak,
 6. Dokümanların ışığında analizler yapmak, rapor haline getirmek,
 7. Koordinatörün vermiş olduğu diğer görevleri üstlenmek.

Madde 13: Komisyonlar/ Alt Çalışma Grupları:

Karar Organının öngördüğü konu ve proje çerçevesinde en az 3 STK’nın bir araya gelerek çalışma yaptığı organlardır. Bu STK’lardan en az birinin Birim üyesi olması, birinin proje/etkinlik yürütücülüğünü ve sekretarya çalışmalarını üstlenmesi şartı aranır.

Görev ve Sorumlulukları:

 1. Çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluşturmak ve komisyon başkanını seçmek,
 2. Yürütülecek proje veya etkinliğin sekretarya sorumluluğunu yüklenecek üye STK’yı seçmek,
 3. Diğer komisyon üyelerinin görev ve sorumluluklarını netleştirmek,
 4. Komisyon üyelerinin dışında işbirliği yapılacak kurum, kuruluş, uzman, akademisyen ve diğer kişileri belirlemek,
 5. Üzerinde çalışılması istenen proje ve etkinlikleri hayata geçirmek,
 6. Komisyon çalışmalarını Birim Koordinatörüne raporlamak,

Madde 14: Temsilci, Gözlemci, Destekçi, Konu Merkezli Danışmanlar:

Temsilci: Birimi ulusal/uluslararası etkinliklerde temsil eden kişidir, yaptığı çalışmaları Birim Koordinatörüne raporlar. Birim Karar Organı tarafından seçilir.

Gözlemci: Biriminele aldığı konu ile ilgiliulusal/uluslararası etkinliklere katılarak izleyen kişidir. Gözlemlerini Birim Koordinatörüne raporlar.

Destekçi: Birim çalışmalarına kaynak sağlayarak destek veren kurum, kuruluş ve kişilerdir. Verdikleri destek ile raporlarda yer alır.

Konu Merkezli Danışman: Birime danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. Çalışmasını Birim Koordinatörüne raporlar. Birim Karar Organı tarafından seçilir.

Madde 15. Birimde Danışmanlık ve Denetleme:

TÜRAP Danışman ve Denetleme Grubu (DDG), Birime kuruluş aşamasından itibaren danışmanlık  hizmeti verir. Birimde denetleme genelde yıllık Birim Faaliyet Raporu, yazılı dokümanlar (Karar Defteri,Gelen/ Giden Evrak vb.)üzerinden yılda 1 defa yapılır. Denetimlerde, Koordinatör ve Birim Organlarının görevini yerine getirmediği tespit edildiğinde veya katılımcıların yazılı olarak şikayetini bildirdiği durumlarda denetimler daha sık yapılar. Sonuç, hazırlanan raporla Birim Karar Organı ve TÜRAP İstişare Grubuna iletilir. Koordinatörün yeniden seçimi gerektiğinde Koordinatörü belirleyen kurucu STK’ya gerekli bilgi yazılı olarak verilir.  Yeni bir koordinatör seçmesi istenir.

Madde 16: Uyarılar

Birim Tüzüğüne uygun davranışta bulunmayan katılımcılara, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlere, yetki verilmediği halde Birim adına sözlü-yazılı beyanat verenlere, Karar Organı kararları ve DDG raporları doğrultusunda (yazılı sözlü) uyarıda bulunulur. Kural ihlallerinin durumuna göre Karar Organı yaptırım uygular.

TÜRAP’ı veya Birim Katılımcısı STK’ları olumsuz yönde etkileme ihtimali olan yürüyüş, basın açıklaması, bildiri vb. faaliyetlerin hayata geçirilmesi için Birim Karar Organı ve TÜRAP’ın ikisinin de onayını almak gerekir. Bu prosedür yerine getirilmediği takdirde organizasyonu gerçekleştiren kurum, kişi veya organ uyarılır, devamı halinde Birimle ilişiği kesilir, gerekli yerler bilgilendirilir.

TÜRAP veya Birimin onayı olmadığı durumlarda onay veren Katılımcı STK’lar, Birim ve TÜRAP ismi ve logosunu kullanmadan sorumluluğu üstlenerek etkinliği gerçekleştirebilirler.

Madde 17: Birimde Karar Alma

Birimde kararlar, niteliğine göre oybirliği, oyçokluğu veya salt çoğunlukla alınır.  Aksine karar alınmadıkça oylamalar açık usulle yapılır. Oy hakkı bulunan kuruluşlar sadece tek temsilciyle oy kullanabilir.

Oybirliği: Birim Karar Organı ve TÜRAP Üyelerini oluşturan tüm STK’ların yazılı onayını ifade eder. Birim adına gerçekleştirilecek gösteri, yürüyüş, bildiri vb. etkinliklerde aranır.

Oyçokluğu: Karar Organı Üyelerinin hazirununun 3/4 ‘ünün onayını ifade eder.Komisyon veya Alt Çalışma Grubu kurulması, Birim başvurularının değerlendirilmesi ve statülerin belirlenmesi, ortak proje başvurularının karara bağlanması vb. durumlarda oyçokluğu ile karar verilir.

Saltçoğunluk: Karar Organı Üyelerinin hazirununun yarısının bir fazlasının oylarını ifade eder. Gündemin onaylanması, davet edilecek misafirlerin belirlenmesi, sosyal etkinliklerin organizasyonu, toplantı mekanının belirlenmesi vb. durumlarda aranır.

Madde 18: Bütçe

Giderler, Katılımcılar ve Sponsorlar tarafından karşılanır.

Madde 19: Birimin Feshi

 1. Birim merkez sekretaryası ve Koordinatörün görev yapmadığı tespit edildiği veya görevden ayrıldıklarını bildiren dilekçesinin TÜRAP İstişare Grubuna ulaştığı, Birim Kurucuları veya Birim Karar Organını oluşturan STK’lardan birinin Merkez sekretarya ve koordinatörlük görevini üslenmediği durumlarda, DDG raporu da dikkate alınarak Birim fesh edilebilir.
 2. Katılımcı STK Yönetim Kurulları ve TÜRAP Genel Koordinatörlüğü bilgilendirilir.
 3. TÜRAP İstişare Grubu Birim kuruluşunu prosedüre uygun olarak yeniden başlatır.

Madde 20:Yürürlüğe Girme Tarihi

Birim Tüzüğü 20 Maddeden oluşmaktadır. ………………………….. itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Birim Kurucuları:

Ad Soyad ve Kurum ismi

 

[1] TÜRAP Birimlerinin adları/kısa adları (Türkiye STK Kadın ve Aile Platformu (T-STK KAP), Türkiye STK Erkek ve Aile Platformu (T-STK ERAP), Türkiye STK Çocuk/Genç Aile Platformu (T-STK ÇOGEP), Türkiye STK Aile ve Yaşlı Platformu (T-STK YAP), Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu) (T-STK ENAP)

 

[2] Birimin Koordinatörünün ismi burada yazılacaktır.